Sylabus předmětu PEDO - Lesnická pedologie (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PEDO
Název předmětu česky:
Lesnická pedologie
Název předmětu anglicky:
Soil Science
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Marie Balková (cvičící, přednášející)
Ing. Martin Valtera, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Výuka bakalářského studijního programu Krajinářství musí nevyhnutelně vycházet z přímé a dlouhodobě udržitelného využívání produkčního potenciálů jednotlivých krajinných prvků. Tento aktivní a odpovědný princip již svoji podstatou vychází ze znalosti jednotlivých složek trvalé produkční schopnosti stanoviště. Vycházíme-li z primární odvozenosti vlastností stanoviště půdou stanoviště a chápeme-li dosah změn (kolektivizace zemědělství v 50. letech, koncentrace výroby v 70. letech, majetkové restituce v současnosti) v krajině ČR během posledních desetiletí, nutnost cílené profesní přípravy krajinářů v oblasti znalosti o půdách a půdním fondu ČR jsou zcela nezbytné. Cílem předmětu se tak stává aktivní a realistické využití znalostí o půdě, které vychází z vnímání krajiny ČR jako výsledku souběhu kulturní evoluce etnik na jejím současném území a přítomnosti trvalých diferenciačních produkčních podmínek. Postavení půdy je zde přitom vnímáno z hlediska současného evropského pojetí ochrany přírody a krajiny, dynamicky se vyvíjejícího od konzervativního přístupu až k podpoře trvale udržitelného hospodaření zemědělských i lesnických subjektů.
 
Obsah předmětu:
1.
Půda v krajině , monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností: přípravné práce, vlastní terénní práce, terénní šetření, odběr vzorků (dotace 2/0)
2.
Pedogeneze. Půdotvorné faktory a krajina ČR (dotace 2/0)
3.
Půda jako čtyřfázový systém: pevná půdní frakce, půdní roztok, půdní plyny, půdní biota. (dotace 1/2)
4.
Základní znalost laboratorních analýz (dotace 0/3)
5.
Fyzikální vlastnosti lesních a zemědělských půd: půdní zrnitost a půdní druh, jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje. Půdní pórovitost. Tvorba půdní struktury. Půdní aerace. (dotace 2/2)
6.
Půdotvorné substráty lesních, zemědělských a urbánních půd ČR. (dotace 2/0)
7.Voda v půdě, voda a krajina z pedologického hlediska. Půdní hydrolimity, formy a obsah vody v půdě. (dotace 2/2)
8.
Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti, půdní reakce, půdní sorpce, redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě). Půdní pufrovitost a její zonace (dotace 2/2)
9.
Půdní koloidika. Náboje půdních částic. Výměna kationů a anionů. Adsorpce ionů. Interakce částic různých původů. (dotace 2/2)
10.
Organická hmota lesních a zemědělských půd, život půdy. Vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici. Humifikace. Humus a úrodnost lesních, zemědělských a urbánních půd. (dotace 2/2)
11.
Fytoindikace půdních podmínek. Půdoochranná funkce porostů. Nové pojetí funkce lesů v krajině, celospolečenské funkce lesa a lesní půdy (dotace 2/0)
12.
Koloběh živin, základní makro- a mikrobiogenní prvky. Jejich příjem dřevinami a jejich přístupné formy v lesních a zemědělských půdách. Dusík, fosfor, síra. Draslík, vápník, hořčík. (dotace 2/2)
13.
Výživa a hnojení lesních půd. Pedologické aspekty lesního a okrasného školkařství. Úprava zásob živin v půdě. Velkoplošné zásahy. Kompostování. Stanovení potřeby hnojení. Hnojiva a hnojivé látky, vedlejší dopady aplikace pesticidů v krajinně (dotace 2/0)
14.
Půdní úrodnost. Imisní zátěž a velkoplošné vápnění. Eroze. (dotace 2/0)
15.Acidifikace lesních, zemědělských a urbánních půd. Urbánní půdy a alkalizace prostředí. (dotace 2/2)
16.
Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy: obecné, dílčí a elementární. Význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace v jednotlivých kategoriích půdního fondu ČR. (dotace 2/0)
17.Diagnostické horizonty a jejich význam, vyvinuté a nevyvinuté půdní horizonty a jejich význam. (dotace 0/8)
18.Taxonomie půd. Klasifikační systémy ČR a jejich vývoj. FAO/ISSS, Soil Taxonomy, významné světové systematiky a typologie. (dotace 2/0)
19.
Současné pojetí systematiky půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2001. (dotace 2/0)
20.
Hlavní půdní typy a subtypy lesních a zemědělských půd ČR. (dotace 2/3)
21.
Stav a vývoj půdního fondu ČR (dotace 2/0)
22.
Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace. Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
18 h
laboratorní práce
10 h
práce v terénu
8 h
odborná exkurze24 h
projektová práce
2 h
příprava na zkoušku
26 h
příprava na průběžný test
12 h
příprava prezentace
12 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je zaměřen na praktickou znalost krajinářsky využitelných informací o jednotlivých půdních vlastnostech a na zdůvodnění vhodnosti jednotlivých půdních jednotek pro aktivní práci s vodou v krajině. Podmínkou připuštění ke zkoušce je minimální 80% procentní úspěšnost.

Zkouškou sestává ze dvou částí. V první části student prokazuje aktivní znalost půdních vlastností a procesů. V druhé části pak aktivní znalost vazeb mezi typologií půd ČR a prioritami jednak územního plánování a jednak správ povodí ČR
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. 255 s. ISBN 978-80-903482-4-0.
ŠARAPATKA, B. Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 232 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3736-1.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2005. 158 s. ISBN 80-7040-747-6.
REJŠEK, K. Lesnická pedologie: cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. 152 s. ISBN 80-7157-352-3.

Doporučená:
BEDRNA, Z. Environmentálne pôdoznalectvo. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2002. 352 s. ISBN 80-224-0660-0.
BRADY, N C. -- WEIL, R R. Elements of the nature and properties of soils. 3. vyd. Upper Saddle River, N.J: Pearson, 2010. 614 s. ISBN 978-0-13-800281-7.
ŠARAPATKA, B. -- BEDNÁŘ, M. Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivnněných území. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 91 s. ISBN 80-244-1448-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: