Sylabus predmetu RRTVOK - Tvorba a ochrana krajiny (FRRMS - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRTVOK
Název v jazyce výuky: Tvorba a ochrana krajiny
Název česky: Tvorba a ochrana krajiny
Název anglicky: Landscape Design and Protection
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Ludmila Floková (cvičící, zkoušející)
Ing. Žaneta Kalasová (cvičící, zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Tvorba a ochrana krajiny v AJ
 
Zaměření předmětu:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny jako environmentální pilíř regionálního rozvoje. Studenti se v předmětu postupně seznámí se základními krajinotvornými činiteli a se všemi složkami krajiny (voda, půda, klima, biota). Dále se předmět zaměří na problematiku typologie krajiny a způsobů využívání krajiny a to v historických a aktuálních souvislostech. Předmět bude detailně zaměřen také na nástroje tvorby a ochrany krajiny v ČR a EU, vysvětlení hodnoty služeb ekosystémových funkcí krajiny a manažerských, plánovacích a finančních nástrojů v tvorbě a ochraně krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.Udržitelný rozvoj a tvorba a ochrana krajiny -- základní data (dotace 2/2)
2.Krajina a přírodní prostředí v ČR (dotace 2/2)
3.Kategorie a pojetí krajiny (dotace 2/2)
4.Členění, složky a činitele krajiny (dotace 2/2)
5.Hodnocení krajiny (dotace 2/2)
6.Voda v krajině (dotace 2/2)
7.Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
8.Půda jako součást krajiny a zdroj (dotace 2/2)
9.Ochrana přírody a krajiny v EU (dotace 2/2)
10.Ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
11.Fondy, programy a projekty v ochraně a tvorbě krajiny (dotace 2/2)
12.Úmluvy v tvorbě a ochraně krajiny (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu
-Hodnotit regionální rozdíly a příležitosti.
-Schopnost orientovat se v nástrojích tvorby a ochrany krajiny v evropské i národní úrovni
-Schopnost udržitelně rozvíjet krajinu ve vztazích na environmentální a regionální rozvoj
-Znalost mimoprodukčních přínosů zemědělství v regionálním rozvoji
-Znalost možností mimoprodukčního přínosu lesů v regionálním rozvoji

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h58 h
     příprava prezentace30 h8 h
     zpracování seminární práce12 h54 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zohledňuje docházku do cvičení předmětu a vypracování a úspěšné obhájení seminární práce. Seminární práce je vypracována na zadaná témata z oblasti tvorby a ochrany krajin a odevzdávána v požadovaném termínu. Obhajoba seminární práce probíhá na základě powerpointové prezentace a následné diskusi. Zkouška se koná písemnou formou (testovými otázkami) z obsahu přednášených témat.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVYSKOT, I. a kol.Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republikyPraha131 Margaret200380-7212-264-9
ZFORMAN, R T T.Landscape EcologyNew YorkJohn Wiley & Sons19860-471-87037-4
ZBRTNICKÝ, M. a kol.Degradace a regenerace dílčích krajinných sférBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-687-1
ZVYBÍRAL, J. -- KREJČIŘÍK, P.Management kulturní krajiny, Lednice 2011
ZBELČÁKOVÁ, I.Ochrana, tvorba a manažment krajiny978-80-89552-37-5
ZKOZUMPLÍKOVÁ, A. -- VEJTASOVÁ, K.Tvorba a ochrana krajiny
DSCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. -- VYSKOT, I.Krajinná rekreologie II.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-357-3
DKRAVKA, M. -- ŠLEZINGR, M. -- FIALOVÁ, J. -- DOMOKOŠOVÁ, K. -- MARKOVÁ, J. -- VYSKOT, I.Úpravy malých vodních toků v krajině a lesnické melioraceBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-337-5
DGRAY, D M.Landforming: an environmental approach to hillside development, mine reclamation and watershed restorationHoboken, NJWiley2007978-0-471-72179-6
DManaging and designing landscapes for conservation: moving from perspectives to principles9780470692400

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: