Sylabus předmětu VS - Veřejná správa (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VS
Název předmětu česky:
Veřejná správa
Název předmětu anglicky:
Public Administration
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Ing. Milan Damborský, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (garant)
Ing. Michal Ševčík (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Veřejná správa v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
11.00-12.50
Z9 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden35
Středa
13.00-14.50
Z9 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden35
Středa15.00-16.50Z14 (ČP II.)M. DamborskýPřednáška
Každý týden
90
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je věnován základní analýze veřejné správy v ČR. V rámci předmětu jsou definovány okruhy pokrývající problematiku státní správy a územní samosprávy, problematiku správního členění ČR a rozhodovacího procesu ve veřejné správě. Vybraná přednáška je po dohodě realizována s hostujícím lektorem (podle dohody s experty z institucí státní správy i samosprávy).
 
Obsah předmětu:
1.Veřejný sektor versus soukromý sektor (dotace 2/2)
 
a.
Právní systém ČR

2.
Veřejná správa v kontextu státní moci (dotace 2/2)
 
a.
Obce a kraje dle zákonů 128/2000 Sb. a 129/2000 Sb.

3.
Územní aspekty veřejné správy (regiony jako správní koncept) (dotace 2/2)
 
a.
Organizační principy ve veřejné správě

4.
Správní věda a teorie organizace a řízení (dotace 2/2)
 
a.
Obce a města (klasifikace, orgány obce, působnost obcí)

5.Kontrolní a hodnotící proces ve veřejné správě (dotace 2/4)
 
a.Statutární města

6.
Řízení ve veřejné správě - přístupy a modely (dotace 2/0)
7.
Veřejná správa a právo I (správní právo, normotvorná pravomoc VS) (dotace 2/2)
 
a.
Územně správní členění ČR (regiony dle rozsahu veřejné moci, mikroregiony, euroregiony)

8.
Veřejná správa a právo II (právní záruka činnosti VS, vliv mezinárodních institucí) (dotace 2/2)
 
a.
Regionální politika ČR

9.
Veřejná správa v českých zemích I (dotace 2/4)
 
a.
Orgány státní správy ČR I - typologie (ministerstva a ústřední orgány státní správy)

10.
Veřejná správa v českých zemích II (dotace 2/4)
 
a.
Orgány státní správy ČR II - typologie (dekoncentrované orgány státní správy, poradní orgány)

11.
Reforma veřejné správy ČR - kraje a obce (dotace 4/2)
 
a.
Typologie obcí dle rozsahu přenesené působnosti

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
26 h
18 h
seminář
26 h
0 h
konzultace6 h
0 h
příprava na zkoušku
20 h58 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h
40 h
příprava na průběžný test
48 h
0 h
zpracování projektů
10 h
0 h
zpracování seminární práce0 h20 h
Celkem136 h136 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen písemnou zkouškou tvořenou dvěma půlsemestrálními písemnými pracemi. Součástí známky je i hodnocení případové studie.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GROSPIČ, J. a kol. Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 447 s. ISBN 80-86473-80-5.
PETRŮJ, M. Veřejná správa: studijní opora. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7375-783-0.
SVOBODA, I. -- SCHELLE, K. Základy organizace veřejné správy. 2. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2007. 206 s. Právo. ISBN 80-239-8011-4.

Doporučená:
POMAHAČ, R. -- VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. 278 s. ISBN 80-7179-748-0.
MATES, P. -- MATULA, M. Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy. 3. vyd. Praha: VŠE, 1999. 112 s. ISBN 80-7079-407-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: