Sylabus předmětu EGO - Ekonomická geografie (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EGO
Název předmětu česky:
Ekonomická geografie
Název předmětu anglicky: Economic Geography
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Ševčík (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Čtvrtek
8.00-10.50
Z14 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
90
Čtvrtek11.00-12.50
Z10 (ČP II.)
O. Konečný, M. Ševčík
Cvičení
Sudý týden32
Čtvrtek
11.00-12.50Z10 (ČP II.)
Cvičení
Lichý týden
32
Čtvrtek13.00-14.50
Z10 (ČP II.)
O. Konečný, M. ŠevčíkCvičení
Sudý týden
32
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Přednášky mají za cíl nejprve představit studentům teoretické ukotvení jednotlivých témat, následně prezentovat jejich aktuální stav a dynamiku v současném světě, a v závislosti na probírané látce poskytnout posluchačům konkrétní případové studie z prostoru České republiky či jiného státu, regionu, lokality. To znamená, že studenti získají poznatky ze základních ekonomicko-geografických teorií a konceptů, na jejichž základě budou schopni následně analyzovat prostorové ekonomické jevy odehrávající se v současném globalizovaném světě.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do předmětu ekonomické geografie, jeho vývoj a stěžejní pojmy (dotace 3/1)
2.
Města jako místa koncentrace kapitálu, moci, funkcí... (dotace 3/1)
3.Prostorová a odvětvová proměna hospodářství a průmyslu (dotace 3/1)
4.
Klíčové organizační jednotky globální ekonomiky: státy, nadnárodní společnosti, globální produkční sítě (dotace 3/1)
5.Koncentrace (nejen) průmyslu (dotace 3/1)
 
a.
Výrobní okrsky, klastry, učící se regiony, průmyslové zóny
b.Case study: automobilový průmysl

6.
Víra a kultura jako motor ekonomiky (dotace 3/1)
7.
Komodifikace přírody: boj o neobnovitelné zdroje (dotace 3/1)
8.
Komodifikace přírody: potraviny, voda a dřevo (dotace 3/1)
9.
Technologie, doprava a prostor (dotace 3/1)
10.
Spotřeba (v) prostoru: Maloobchod, turismus a další služby (dotace 3/1)
11.
Neviditelná síla - globální finanční trhy (dotace 3/1)
12.
Vítězové a poražení v ekonomice (dotace 3/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
36 h
16 h
cvičení
12 h0 h
konzultace
0 h6 h
příprava na zkoušku
45 h
60 h
příprava prezentace4 h
0 h
zpracování protokolů
15 h
20 h
zpracování seminární práce
0 h
10 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Základní podmínkou pro připuštění ke zkoušce bude udělení zápočtu, který bude udělen studentovi na základě získání alespoň 25 bodů (v závorce maximální počet bodů):

Cvičení – účast (možné max. 30, dle počtu uskutečněných cvičení)
Test (z ekonomické geografie ČR - "tři slidy") (10)
Prezentace (5-10 dle kvality)
Uznané cvičení (20)
Uznané cvičení - kvalitní (označeno v odevzdávárně jako kvalitní)(20)
Uznané cvičení - vrácené (případný odečet 2 bodů za každé vrácené cvičení)

Zkouška bude provedena písemnou formou o délce trvání 50 minut. K úspěšnému absolvování zkoušky je nezbytné získat 40 % bodů ze 120. Zkouška se skládá z otázek ověřující analytické myšlení studenta v reáliích současného světa, druhá pak obsahuje otázky ověřující znalost témat (teorie, vývoj, pojmy) probíraných na přednáškách a cvičeních. Hodnocení A-E získá student, který získá alespoň 70 bodů z předmětu (součet bodů ze zkoušky a body získané v semestru (docházka na přednášky (možné max. 30 bodů, dle počtu přednášek) a část bodů ze cvičení (test, prezentace a kvalitní cvičení).

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BIČÍK, I. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: Terra, 2001. 183 s. ISBN 80-902282-2-4.
TOUŠEK, V. -- KUNC, J. -- VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, vydavatelství a nakladatelství, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.
KONEČNÝ, O. Ekonomická geografie: proměny v globální ekonomice a průmyslu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 142 s. ISBN 978-80-7375-798-4.

Doporučená:
CLARK, G L. -- FELDMAN, M P. -- GERTLER, M S. a kol. The Oxford handbook of economic geography. Oxford [u.a.: Oxford Univ. Press, 2009. 742 s. ISBN 978-0-19-925083-7.
Global shift: reshaping the global economic map in the 21st century. 4. vyd. London: Sage Publications, 2003. 632 s. ISBN 0-7619-7150-5.
KNOX, P L. -- AGNEW, J A. -- MCCARTHY, L. The geography of the world economy. 5. vyd. London: Hodder Education, 2008. 464 s. ISBN 978-0-340-94835-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 23. 3. 2020.

Typ výstupu: