Sylabus predmetu PZBP - Obecné přístupy k zajištění bezpečnosti potravin (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PZBP
Název předmětu česky: Obecné přístupy k zajištění bezpečnosti potravin
Název předmětu anglicky:
General Approaches to Food Safety Ensuring
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí9.00-10.50Z14 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
90
Pondělí
15.00-16.50
Z3 (ČP II.)
není určen
CvičeníKaždý týden
30
Pondělí
17.00-18.50
Z3 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
29
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti, dovednosti a schopnosti z oblasti potravinové bezpečnosti (jistoty) z pohledu zajištění dostatečnosti i nezávadnosti potravin. Prostřednictvím pochopení konceptu potravinové bezpečnosti, jejích dimenzí, nástrojů k hodnocení a současného stavu bude student schopen týmové práce a kritického myšlení při posouzení různých faktorů a rizik ovlivňujících potravinovou bezpečnost.
 
Obsah předmětu:
1.
Vztah mezi potravinovou jistotou a bezpečností. Základní definice a koncepty. Dimenze potravinové jistoty. (dotace 2/2)
2.
Význam WHO a FAO při posuzování současného stavu potravinové bezpečnosti a výživy ve světě. Světový potravinový summit; Deklarace pro světové zabezpečení potravinami; Strategický plan potravinového zabezpečení. (dotace 2/2)
3.
Výživa lidí v ohrožení. Akutní a chronická malnutrice. Typy, klasifikace, důsledky, současný stav ve světě. (dotace 4/4)
4.
Mezinárodní potravinová pomoc. Benefity, nežádoucí efekty a rizika, organizace a současný stav. Příklady organizací poskytujících humanitární pomoc v postižených oblastech. (dotace 4/4)
5.
Indikátory využívané pro hodnocení stavu potravinové bezpečnosti. Klasifikace potravinové nejistoty. (dotace 2/2)
6.
Vliv klimatických změn na produkci a kvalitu potravin. (dotace 2/2)
7.Měnící se trendy v produkci a konzumaci potravin. (dotace 2/2)
8.
Světová produkce potravin z akvakultur. (dotace 2/2)
9.
Rozdělení nežádoucích látek v potravinách podle původu. Kontrolní systémy (RASFF; definice hygienických a expozičních limitů; legislativa). (dotace 4/4)
10.
Hodnocení rizik kontaminace v procesu produkce, přepravy a skladování potravin; Preventivní opatření (systém HACCP). (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
6 h
cvičení
6 h
konzultace
4 h
projektová práce
10 h
příprava na zkoušku
25 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
71 h
 
Požadavky na ukončení:
Při distanční formě výuky získá student zápočet na základě vypracování seminární práce. Zkouška je formou písemného testu obsahujícího 10 otevřených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce
50 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
D´Mello J.P.F.: Food Safety: Contaminants and Toxins. CABI, 2003, 452 s.
FAO WHO (2013) Advancing food safety initiatives: Strategic plan for food safety includind foodborn zoonoses 2013-2022. Geneva, 31p.
FAO (2018) The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition. Rome, FAO. 181p
Müllerová D. a kol.: Výživová politika státu a zajištění zdravotní bezpečnosti potravin. In: Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví, Karolinum, 2014, 86–101.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 3. 2020.

Typ výstupu: