Sylabus předmětu SOCE - Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SOCE
Název předmětu česky:
Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru
Název předmětu anglicky:
Socioeconomic Evaluation of Public Sector
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
9.00-10.50
Z5 (ČP II.)Přednáška
Každý týden
40
Pátek11.00-11.50Z5 (ČP II.)M. DamborskýCvičeníKaždý týden40
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na aplikaci procesu hodnocení (evaluace) v oblasti veřejných rozpočtů. Předmět prohlubuje základní poznatky o evaluaci získané v předmětu "Programy a strategie regionálního rozvoje" a dále aplikuje teorii
evaluace zejména v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Součástí předmětu je analýza vybraných evaluačních aktivit prováděných v tuzemsku a jejich výstupů s následnou tvorbou vlastních závěrů z uvedených aktivit.
 
Obsah předmětu:
1.
Proces evaluace a jeho aplikace (dotace 2/1)
2.Typy evaluací ve veřejném sektoru (dotace 2/1)
3.
Subjekty evaluace v roli vykonavatelů hodnotícího procesu. Otázka objektivity. (dotace 2/1)
4.Fáze evaluačního procesu. Řízení procesu evaluace. (dotace 4/2)
5.
Indikátorový systém a jeho aplikace v evaluaci (dotace 4/2)
6.
Otázka jakosti evaluace. Hodnotící tabulka práce členů evaluačního týmu jako pomocný nástroj. (dotace 4/2)
7.Evaluační kapacita ČR a její rozvoj (dotace 2/1)
8.
Výstupy evaluace v ČR v kontextu regionální a strukturální politiky EU (dotace 8/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
seminář
14 h
0 h
konzultace15 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
11 h
0 h
příprava na zkoušku
50 h
90 h
příprava na průběžný test25 h0 h
příprava prezentace
25 h
18 h
zpracování seminární práce
0 h
40 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Dva písemné testy na 60 minut (každý má váhu 50 % na celkové známce) během semestru. Student musí získat minimálně 69 % z celkového počtu bodů v každém testu. Účast na každém testu je povinná. Podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu za dvě uznané případové studie.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRBOVÁ, J. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost. Eurolex Bohemia, 2005. 236 s. ISBN 80-86861-77-5.
OCHRANA, F. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 80-7357-033-5.
OCHRANA, F. Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 175 s. ISBN 80-86119-96-3.

Doporučená:
HRDÝ, M. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 1. vyd. Praha: Aspi, 2006. 203 s. ISBN 80-7357-137-4.
OCHRANA, F. Programové financování a hodnocení veřejných výdajů: teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 189 s. ISBN 80-86929-13-2.
PEKOVÁ, J. -- PILNÝ, J. -- JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2. vyd. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-052-1.
VITURKA, M. a kol. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje: realizační výstup výzkumného záměru MŠMT 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů". 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2005. 136 s. ISBN 80-210-3639-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace VSP Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: