Sylabus předmětu RRCRU - Cestovní ruch v regionálním rozvoji (FRRMS - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRCRU
Název předmětu česky:
Cestovní ruch v regionálním rozvoji
Název předmětu anglicky:
Tourism in Regional Development
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
15.00-16.50Z14 (ČP II.)O. Konečný
Přednáška
Každý týden
90
Pátek11.00-12.50Z9 (ČP II.)O. KonečnýCvičení
Každý týden
35
Pátek
13.00-14.50
Z9 (ČP II.)O. Konečný
Cvičení
Každý týden
35
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je koncipován jako souhrná problematika cestovního ruchu v oblasti podnikání. Tomu odpovídají i cíle a struktura předmětu (uplatnění marketingových nástrojů v oblasti turismu, význam turismu v rozvoji území, lokalizační faktory území pro rozvoj turismu a podnikatelské příležitosti, geografie cestovního ruchu v českém a světovém měřítku, finanční a strategická podpora rozvoje turismu na regionální úrovni a z pohledu jednotlivce).
 
Obsah předmětu:
1.
Cestovní ruch: rozměr, pojmy, členění (dotace 2/2)
2.
Potenciál území pro realizaci turismu (nabídka) (dotace 2/2)
3.
Geografie CR -- Česká republika (dotace 2/2)
4.Geografie CR -- Svět (dotace 2/2)
5.
Cestovní ruch ve městech a masový turismus (dotace 2/2)
6.
Cestovní ruch na venkově a periferních oblastech (dotace 2/2)
7.
Význam a dopady turismu v rozvoji území (dotace 2/2)
8.
Stěžejní aktéři na poli cestovního ruchu (dotace 2/2)
9.
Cestovní ruch v strategických a koncepčních dokumentech (dotace 2/2)
10.
Poptávka po turismu: návštěvníci (dotace 2/2)
11.
Destinační management (dotace 2/2)
12.
Konkrétní příklady úspěšných a jedinečných produktů v cestovním ruchu (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
14 h
cvičení
8 h
0 h
práce v terénu
16 h
0 h
příprava na zkoušku
24 h
58 h
příprava prezentace
20 h
12 h
zpracování projektů
20 h
28 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen splnit podmínku prezentace vytvořené NS, aby mohl absolvovat závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška má podobu písemného testu. Podle získané sumy bodů sesbíraných v průběhu předmětu (kvalita prezentace) získá student konečnou známku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FORET, M. a kol. Cestovní ruch v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 140 s. ISBN 978-80-7375-739-7.
FORET, M. Partnerství pro místní rozvoj jako rámec pro manažerské rozhodování v managementu destinace. In: Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Beckova edice ekonomie. Praha: C.H.Beck, 2015. s. 113--134. ISBN 978-80-7400-587-9.
VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9.
VYSTOUPIL, J. Atlas cestovního ruchu. Praha: MMR ČR, 2006. 157 s. ISBN 80-239-7256-1.
VYSTOUPIL, J. -- ŠAUER, M. a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 315 s. ISBN 978-80-7380-340-7.

Doporučená:
HALL, C M. The geography of tourism and recreation: environment, place and space. 3. vyd. London: Routledge, 427 s. ISBN 9-78-0-415-33561-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace P Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 23. 3. 2020.

Typ výstupu: