Sylabus předmětu RRMIE - Mikroekonomie (FRRMS - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRMIE
Název v jazyce výuky: Mikroekonomie
Název česky: Mikroekonomie
Název anglicky: Microeconomics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (cvičící, tutor)
Výchozí předměty: ne Mikroekonomie v AJ a ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Mikroekonomie (dotace 2/2)
 
a.Ekonomie a mikroekonomie
b.Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.Základní koncepty v mikroekomii

2.Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.Trh práce
c.Trh kapitálu a rozdělování důchodů
d.Trh s půdou
e.Regionální aspekty trhu s výrobními faktory

3.Interakce trhů (dotace 4/0)
 
a.Všeobecná rovnováha
b.Tržní selhání
c.Interakce trhů na regionální a národní úrovni

4.Trh výrobků a služeb (dotace 10/18)
 
a.Chování spotřebitelských subjektů, odvození poptávky
b.Chování firem, odvození nabídky
c.Tržní rovnováha a organizace trhu -- dokonalá a nedokonalá konkurence
d.Regionální aspekty trhu s výrobky a službami

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže vyhodnotit dopady různých opatření a zásahů na tržní rovnováhu
-Student je schopen kvantitativně analyzovat poptávku a nabídku na trhu s výrobky
-Student je schopen vymezit tržní rovnováhu a souvislosti její změny
-Student rozumí mechanismu chování ekonomických subjektů v různých tržních strukturách
-Student umí určit ekonomicky efektivní úroveň výroby v různých tržních strukturách
-Student umí vysvětlit příčiny tržních selhání

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku84 h
     příprava na průběžné hodnocení22 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost problematiky v rozsahu daném sylabem předmětu, která se skládá ze tří otevřených otázek. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje dosažení alespoň 60% úspěšnosti tohoto testu. V případě, že je v písemném testu student hodnocen v rozpětí 50-59,9%, má možnost zúčastnit se ústní části zkoušky.

První podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu. Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečného zápočtového testu (minimální hodnocení 50%) a minimálně 80% účasti na cvičeních. Zápočtový test sestává ze 4 příkladů, které odpovídají obsahové náplní cvičení.

Účast na přednáškách je povinná, alespoň 80% účast na přednáškách je druhou podmínkou účasti na zkoušce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPARKIN, M.MicroeconomicsPearson2016978-1-292-09463-2
ZMACÁKOVÁ, L. a kol.Mikroekonomie: základní kursSlanýMelandrium2010978-80-86175-70-6
DJUREČKA, V. a kol.MikroekonomiePrahaGrada2010978-80-247-3259-6
DMANKIW, N G.Principles of Economics, 6th editionUSASouth-Western Cengage Learning2012978-0-538-45305-9
DŽÍTEK, V.Regionální ekonomie a politika: distanční studijní oporaBrnoMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta200480-210-3478-5
DŠEVELA, M.Mikroekonomie I: (úvodní kurz)BrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-494-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: