Sylabus předmětu FZT - Fyzikální základy techniky (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FZT
Název předmětu česky:
Fyzikální základy techniky
Název předmětu anglicky:
Physical Principles of Engineering Technologies
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Daniel Trost (cvičící)
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostObor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
Q16
B-II-ARI
1
 
Přednáška
Každý týden80
Úterý
11.00-12.50
J04B-II-ARI
1
1
Cvičení
Každý týden
21
Středa9.00-10.50J04B-II-ARI
1
2
T. Koutný, V. Kumbár, D. Trost
Cvičení
Každý týden
21
Středa
11.00-12.50J04
B-II-ARI
1
3
T. Koutný, V. Kumbár, D. Trost
Cvičení
Každý týden21
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.
Místo a úloha předmětu (dotace 2/2)
 
a.
Základní terminologie
b.
Základní fyzikální veličiny

2.Měření, technická terminologie (dotace 2/2)
 
a.
Postup při měření
b.
Stanovení průměrné hodnoty naměřené veličiny
c.
Postup výpočtu pravděpodobné a relativní chyby měření

3.
Kinematika tuhých těles (dotace 2/2)
 
a.Rychlost dráhová a úhlová
b.
Zrychlení

4.
Dynamika tuhých těles. (dotace 2/2)
 
a.
Newtonovy zákony
b.
Gravitační zákon

5.Hmotný střed a moment setrvačnosti tuhých těles. (dotace 2/2)
 
a.
Stanovení těžiště tělesa
b.Kinetická rotační energie tělesa

6.
Energetické transformace. (dotace 2/2)
 
a.Zákon zachování mechanické energie
b.
Kalorimetrická rovnice

7.
Tekutiny. (dotace 2/2)
 
a.
Ideální kapalina
b.
Ideální plyn

8.
Hydrostatika (dotace 2/2)
 
a.Pascalův zákon
b.
Hydraulické mechanismy

9.
Hydrodynamika (dotace 2/2)
 
a.
Rovnice kontinuity
b.
Bernoulliova rovnice

10.
Páry. (dotace 2/2)
 
a.
Vznik par
b.Vlhký vzduch
c.Určení základních veličin jednotlivých stavů

11.
Termodynamika. (dotace 2/2)
 
a.První druhá a třetí věta termodynamická
b.
Stavová rovnice plynů

12.
Základní vratné a nevratné změny, Carnotův cyklus. (dotace 2/2)
13.
Kinetická teorie plynů, entropie. (dotace 2/2)
14.
Optika. (dotace 2/2)
 
a.
Odraz světla
b.
Snellův zákon - lom světla
c.Geometrická optika

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
laboratorní práce
42 h
příprava na zkoušku
42 h
zpracování protokolů
28 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, zkouška. Zápočet je udělován za úspěšnou obhajobu 10ti laboratorních protokolů. Při obhajobě je kladen důraz na věcnou a formální správnost a dále na prokázání znalostí potřebných praktických i teoretických postupů.

Zkouška je ústní, student si losuje podle kvality vypracování laboratorních písemných prací 2-3 otázky. Minimálně jedna z otázek je zaměřena na řešení zadaného teoretického problému.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. Fyzika: vybrané části. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
BARTOŇ, S. Fyzika I v řešených příkladech. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 174 s. ISBN 978-80-7375-559-1.
GRODA, B. -- VÍTĚZ, T. Mechanika tekutin I. 1. vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 211 s. ISBN 978-80-7375-283-5.
FILÍPEK, J. -- KŘIVÁNEK, I. -- KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- SEVERA, L. Fyzika - laboratorní cvičení (s komentářem).  [online]. 2015. URL: http://materialy.af.mendelu.cz/fyzika/2015_zvuk/Fyzika2015-zvuk.swf.
KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Fyzikální praktikum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7509-335-6.

Doporučená:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 6. 2020.

Typ výstupu: