Sylabus předmětu DERA - Demografie a rozvoj v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DERA
Název předmětu česky:
Demografie a rozvoj v AJ
Název předmětu anglicky:
Demography and Development in English
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
ne Demografie a rozvoj
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
Z13 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
24
Úterý
11.00-12.50
Z13 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Lichý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Ukázat základní možnosti využití demografických metod při řešení základních otázek v hospodářské a sociální sféře na úrovni regionální, národní i mezinárodní a konečně přispět k pochopení demografických a sociálních aspektů vývoje. Objasnit základní prameny, toky a způsoby hodnocení údajů o populační situaci a populačních procesech.
 
Obsah předmětu:
1.
Demografická teorie (dotace 4/2)
 
a.Pojem, předmět a historický vývoj demografie
b.
Význam demografické struktury obyvatelstva pro demografii, ekonomii a sociální vědy

2.
Demografická analýza (dotace 8/10)
 
a.Demografická statika (analýza stavu obyvatelstva: kategorie, society, struktura, rozmístění)
b.
Demografická dynamika (přirozený, mechanický a sociální pohyb obyvatelstva)
c.
Demografická regionalizace a typologizace

3.
Základní prognózy demografické struktury obyvatelstva (dotace 10/10)
 
a.
Projekce vývoje obyvatelstva oblasti, obyvatelstva městského regionu, obyvatelstva města, obyvatelstva sídliště
b.
Projekce vývoje obyvatelstva venkovského regionu
c.
Prognóza pracovních zdrojů, prognóza školních a předškolních kontingentů, ekonomicky činného obyvatelstva, počtu a skladby rodin a domácností, školní a zdravotnické kapacity, populačních vrstev a skupin

4.
Demografie a mezinárodní společenství (dotace 6/6)
 
a.
Vývoj světové populace a perspektiva dalšího vývoje
b.
Migrační pohyby obyvatelstva
c.
Analýza a modelování rozmístění obyvatelstva a sídelní struktury státu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení24 h
konzultace
6 h
projektová práce4 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
25 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů
5 h
zpracování projektů28 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast na seminářích, písemný test , odevzdání projektu a jeho prezentace v seminární skupině). Písemná a ústní zkouška. Pro účast na ústní zkoušce je nutné splnit písemnou část na 60%. Celkové hodnocení vychází z obou částí zkoušky (písemné a ústní).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- HÜBELOVÁ, D. Demography and Development. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 124 s.
PALÁT, M. -- LANGHAMROVÁ, J. -- NEVĚDĚL, L. General demography. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 120 s.
SIEGEL, J S. Applied demography: applications to business, government, law and public policy. San Diego: Academic Press, 686 s. ISBN 0-12-641840-3.
PALÁT, M. Demographic development in selected microregions. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. sv. LIX, č. 4, s. 203--218. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the development and prediction of the population movement indicators in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. sv. 52, č. 3, s. 17--34. ISSN 1211-8516.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the development of selected indicators of the demographic statics and dynamics of the Czech Republic in 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. sv. 53, č. 6, s. 129--144. ISSN 1211-8516.
Demographic methods. London: Arnold, 2009. 305 s. ISBN 978-0-340-71892-6.

Doporučená:
SIEGEL, J S. -- SWANSON, D A. The methods and materials of demography. 2. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2004. 819 s. ISBN 0-12-641955-8.
PALÁT, M. -- MACA, E. Analysis of the population movement in the Czech republic through external migration in the period 1993--2003. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2006. sv. 54, č. 3, s. 79--92. ISSN 1211-8516.
KLUFOVÁ, R. -- POLÁKOVÁ, Z. Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 306 s. ISBN 978-80-7357-546-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: