Sylabus předmětu RRBS - Bakalářský seminář (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRBS
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Oldřich Faldík, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ludmila Floková (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
Ing. Žaneta Habancová (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA (zkoušející)
Ing. Amar Khairi (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hamza Messari, PhD. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (garant, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (zkoušející)
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Ševčík (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
15.00-16.50
Aula (ČP II.)není určen
Přednáška
Sudý týden
190
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení se s principy vyhledávání odborné literatury, psaní odborného textu, citování použité literatury a ostatních zdrojů a vypracování zadání práce.
 
Obsah předmětu:
1.Téma bakalářské práce, studium literatury, dělení publikací, fotodokumentace, řeč těla (dotace 1/0)
 
a.
Téma bakalářské práce
b.Studium literatury: přístup k publikacím a jejich vyhledávání, práce s literaturou a další
c.
Dělení publikací na: populárně naučné, odborné a vědecké v impaktovaných časopisech
d.Fotodokumentace: archiv fotografií, jejich možnosti publikování, autorství fotografií
e.
Umění vyjednávat se školitelem, se spolupracovníky, s technickým personálem a s dalšími pro vznik bakalářské práce významnými osobami

2.
Název, cíl a literární přehled bakalářské práce, způsoby citace použité literatury (dotace 1/0)
 
a.
Název bakalářské práce: vznik názvu a jeho možná revize v průběhu tvorby bakalářské práce
b.
Cíl bakalářské práce: zaměření, rozsah, počet cílů a strategie jejich stanovení
c.
Literární přehled bakalářské práce ("Současný stav řešené problematiky"): volba správné strategie, rozsah, hloubka, udržení se u tématu oproti všeobecným informacím
d.
Práce s publikovanými údaji: generování již publikovaných dat, jejich zpracování do tabulek, grafů, map, schémat apod.
e.Způsoby citace použité literatury

3.
Materiál a metodika bakalářské práce, tvorba fotodokumentace, dotazníkové šetření (dotace 1/0)
 
a.
Metodika bakalářské práce: jak popsat "jednoduché" postupy, specifikace v průběhu vlastního sběru dat pro práci
b.
Popis použitého materiálu v rámci bakalářské práce (např. historické předměty, historické fotografie, mapy, zakládací listiny aj. archiválie)
c.
Fotodokumentace: popis fotoaparátu a způsobu pořizování fotografií (datum, místo, čas, povětrnostní podmínky, roční období aj. potřebné údaje), v případě cizích fotografií způsoby jejich "citování"
d.
Způsoby a formy osobního jednání s respondenty dotazníkového šetření, odborníky či jinými osobami, které poskytly významné zdroje informací (způsob citace osobního sdělení)
e.Dotazníkové šetření: tvorba dotazníku, způsoby sběru dat, rizika pro úspěšný průběh dotazníkového šetření

4.Zpracování výsledků do tabulek, grafů a schémat, tvorba kapitoly s přílohami, návrhy řešení (dotace 1/0)
 
a.Zpracování výsledků dotazníkového šetření: tabulky, grafy, schémata, mapy a další různé formy přehledného zpracování výsledků
b.
Statistické metody pro hodnocení výsledků dotazníkového šetření
c.
Popis výsledků v textu: rozsah, strategie jejich uvedení, rozsah jejich popisu, způsoby odvolávání se na tabulky, na grafy, na schémata a na jiné přiložené dokumentační materiály
d.
Kdy tvoříme samostatnou kapitolu "Přílohy": výhody a nevýhody vkládání tabulek, grafů a fotografií do textu bakalářské práce
e.
Návrhy řešení: kdy je používáme v bakalářské práci, jak postupujeme a jaké jsou nejčastější chyby, kterých je možné se vyvarovat

5.
Diskuse, závěry, poděkování, prohlášení o samostatně provedené práci, seznam citované literatury (dotace 1/0)
 
a.
Diskuse: struktura, strategie, rozsah a praktické příklady
b.Závěry: jaké formy závěrů použít, jejich struktura a rozsah, naznačení směrů dalšího výzkumu aj. důležité sdělované informace
c.
Poděkování: rozsah a obsah, komu nesmíme zapomenout poděkovat (spolupracovníkům, grantovým agenturám, překladatelům, technickým pracovníkům apod.), kdo si poděkování zaslouží a kdo nikoliv...
d.
Prohlášení o samostatně provedené práci: plagiátorství, autorská práva, teoretické dělení plagiátů, pohledy na plagiátorství v zemích EU a mimo ně, metody jejich odhalování, příklady z ČR i ze zahraničí
e.
Seznam citované literatury: rozsah, způsoby citací v textu a v seznamu, harvardské, vancouverské či jiné způsoby citací -- výhody, nevýhody a frekvence jejich užití

6.
Přílohy, abstrakt, klíčová slova, prezentace bakalářské práce, umění diskutovat (dotace 1/0)
 
a.
Přílohy: jejich rozsah, řazení, přiměřenost a výpovědní hodnota, různé způsoby grafického zpracování příloh, zásady názorných příloh aj. zásady
b.
Abstrakt bakalářské práce: smysl abstraktu, struktura, rozsah, používání zkratek, jak zaujmout čtenáře a jiné triky vedoucí k šíření věhlasu o vaší bakalářské práci
c.
Klíčová slova: jejich účel, výběr, počet, strategie jejich použití aj. praktické informace
d.Prezentace bakalářské práce: příprava přednášky, způsoby prezentace
e.Umění diskutovat a další dovednosti, jak obhájit bakalářskou práci se ctí.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h
4 h
příprava na průběžné hodnocení16 h0 h
příprava prezentace
0 h8 h
zpracování projektů
0 h
16 h
Celkem28 h28 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na přednáškách (80% účast je podmínkou získání zápočtu), formulování cílů práce, vypracování osnovy práce a přehled doporučené literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
URBAN, T. Bibliografické citace - dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690--2 (souhrnná informace).  [online]. 2005. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vyuka/iso-690.pdf.
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: