Sylabus předmětu RRBS - Bakalářský seminář (FRRMS - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBS
Název v jazyce výuky: Bakalářský seminář / Bachelor Seminar
Název česky: Bakalářský seminář
Název anglicky: Bachelor Seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (garant)
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámení se s principy vyhledávání odborné literatury, psaní odborného textu, citování použité literatury a ostatních zdrojů a vypracování zadání práce.
 
Obsah předmětu:
1.Téma bakalářské práce, studium literatury, dělení publikací, fotodokumentace, řeč těla (dotace 1/0)
 
a.Téma bakalářské práce
b.Studium literatury: přístup k publikacím a jejich vyhledávání, práce s literaturou a další
c.Dělení publikací na: populárně naučné, odborné a vědecké v impaktovaných časopisech
d.Fotodokumentace: archiv fotografií, jejich možnosti publikování, autorství fotografií
e.Umění vyjednávat se školitelem, se spolupracovníky, s technickým personálem a s dalšími pro vznik bakalářské práce významnými osobami

2.Název, cíl a literární přehled bakalářské práce, způsoby citace použité literatury (dotace 1/0)
 
a.Název bakalářské práce: vznik názvu a jeho možná revize v průběhu tvorby bakalářské práce
b.Cíl bakalářské práce: zaměření, rozsah, počet cílů a strategie jejich stanovení
c.Literární přehled bakalářské práce ("Současný stav řešené problematiky"): volba správné strategie, rozsah, hloubka, udržení se u tématu oproti všeobecným informacím
d.Práce s publikovanými údaji: generování již publikovaných dat, jejich zpracování do tabulek, grafů, map, schémat apod.
e.Způsoby citace použité literatury

3.Materiál a metodika bakalářské práce, tvorba fotodokumentace, dotazníkové šetření (dotace 1/0)
 
a.Metodika bakalářské práce: jak popsat "jednoduché" postupy, specifikace v průběhu vlastního sběru dat pro práci
b.Popis použitého materiálu v rámci bakalářské práce (např. historické předměty, historické fotografie, mapy, zakládací listiny aj. archiválie)
c.Fotodokumentace: popis fotoaparátu a způsobu pořizování fotografií (datum, místo, čas, povětrnostní podmínky, roční období aj. potřebné údaje), v případě cizích fotografií způsoby jejich "citování"
d.Způsoby a formy osobního jednání s respondenty dotazníkového šetření, odborníky či jinými osobami, které poskytly významné zdroje informací (způsob citace osobního sdělení)
e.Dotazníkové šetření: tvorba dotazníku, způsoby sběru dat, rizika pro úspěšný průběh dotazníkového šetření

4.Zpracování výsledků do tabulek, grafů a schémat, tvorba kapitoly s přílohami, návrhy řešení (dotace 1/0)
 
a.Zpracování výsledků dotazníkového šetření: tabulky, grafy, schémata, mapy a další různé formy přehledného zpracování výsledků
b.Statistické metody pro hodnocení výsledků dotazníkového šetření
c.Popis výsledků v textu: rozsah, strategie jejich uvedení, rozsah jejich popisu, způsoby odvolávání se na tabulky, na grafy, na schémata a na jiné přiložené dokumentační materiály
d.Kdy tvoříme samostatnou kapitolu "Přílohy": výhody a nevýhody vkládání tabulek, grafů a fotografií do textu bakalářské práce
e.Návrhy řešení: kdy je používáme v bakalářské práci, jak postupujeme a jaké jsou nejčastější chyby, kterých je možné se vyvarovat

5.Diskuse, závěry, poděkování, prohlášení o samostatně provedené práci, seznam citované literatury (dotace 1/0)
 
a.Diskuse: struktura, strategie, rozsah a praktické příklady
b.Závěry: jaké formy závěrů použít, jejich struktura a rozsah, naznačení směrů dalšího výzkumu aj. důležité sdělované informace
c.Poděkování: rozsah a obsah, komu nesmíme zapomenout poděkovat (spolupracovníkům, grantovým agenturám, překladatelům, technickým pracovníkům apod.), kdo si poděkování zaslouží a kdo nikoliv...
d.Prohlášení o samostatně provedené práci: plagiátorství, autorská práva, teoretické dělení plagiátů, pohledy na plagiátorství v zemích EU a mimo ně, metody jejich odhalování, příklady z ČR i ze zahraničí
e.Seznam citované literatury: rozsah, způsoby citací v textu a v seznamu, harvardské, vancouverské či jiné způsoby citací -- výhody, nevýhody a frekvence jejich užití

6.Přílohy, abstrakt, klíčová slova, prezentace bakalářské práce, umění diskutovat (dotace 1/0)
 
a.Přílohy: jejich rozsah, řazení, přiměřenost a výpovědní hodnota, různé způsoby grafického zpracování příloh, zásady názorných příloh aj. zásady
b.Abstrakt bakalářské práce: smysl abstraktu, struktura, rozsah, používání zkratek, jak zaujmout čtenáře a jiné triky vedoucí k šíření věhlasu o vaší bakalářské práci
c.Klíčová slova: jejich účel, výběr, počet, strategie jejich použití aj. praktické informace
d.Prezentace bakalářské práce: příprava přednášky, způsoby prezentace
e.Umění diskutovat a další dovednosti, jak obhájit bakalářskou práci se ctí.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Definovat a analyzovat aktuální problémové oblasti a faktory.
-Schopnost dedukce, indukce.
-Schopnost pracovat s informačními zdroji a navrhovat kvalifikovaná doporučení.
-Schopnost řešit tvůrčím způsobem problémy v širších souvislostech.
-Student umí vytvořit prezentaci.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška12 h4 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení16 h0 h
     příprava prezentace0 h8 h
     zpracování projektů0 h16 h
Celkem28 h28 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na přednáškách (80% účast je podmínkou získání zápočtu), formulování cílů práce, vypracování osnovy práce a přehled doporučené literatury.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZURBAN, T.Bibliografické citace - dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690--2 (souhrnná informace)
ZREJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M.Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELUBrnoMENDELU2013

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: