Sylabus predmetu RRMRA - Migrace a rozvoj v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRMRA
Název předmětu česky:
Migrace a rozvoj v AJ
Název předmětu anglicky:
Migration and Development in English
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí9.00-10.50Z9 (ČP II.)M. HrabálekPřednáška
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je studium základních principů migračních toků a jejich uvedení do souvislostí s rozvojem. Výuka zahrnuje identifikaci příčin vzniku a přetrvávání migrace, jejích dopadů pro ekonomiku i společnost, institucionální a legislativní aspekty migrace i její globální trendy.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a ukazatele migrace (dotace 2/0)
2.
Teoretické přístupy k migraci (dotace 2/0)
3.
Kritické zhodnocení vybraných teoretických konceptů migrace (dotace 2/0)
4.
Dopady migrace na trhu práce (dotace 2/0)
5.
Ekonomické přínosy a náklady migrace (dotace 2/0)
6.
Brain drain , brain gain a kruhová migrace (dotace 2/0)
7.
Remitence a jejich rozvojový dopad (dotace 2/0)
8.
Legislativní a institucionální rámec migrace (dotace 2/0)
9.
Diaspora a rozvoj (dotace 2/0)
10.
Migrace a obchod (dotace 2/0)
11.Globální aspekty migrace a mezinárodní organizace (dotace 2/0)
12.
Vývoj a trendy migrace v Evropské unii (dotace 4/0)
13.
Nelegální aktivity spojené s migrací (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
příprava na zkoušku
31 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování seminární práce15 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění podmínek zápočtu (povinná účast, odevzdání seminární práce a její prezentace) samostatně nebo v seminární skupině. Písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Migration theory: talking across disciplines. 2. vyd. New York: Routledge, 296 s. ISBN 978-0-415-95427-3.
CASTLES, S. The age of migration: international population movements in the modern world. 5. vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 401 s. ISBN 978-0-230-35576-7.
PALÁT, M. Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2014. 71 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-228-0.
PALÁT, M. Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii: vývoj, determinanty, politiky a trendy. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2015. 95 s. 1. ISBN 978-80-7418-230-3.
LUCAS, R E. International migration and economic development: lessons from low-income countries. Edward Elgar, 2005. 360 s. ISBN 978-1-84844-033-3.

Doporučená:
PALÁT, M. Ekonomické aspekty mezinárodní migrace: Teorie a praxe v Evropské unii. 1. vyd. Ostrava: Key publishing, 2013. 92 s. ISBN 978-80-7418-161-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: