Sylabus predmetu RPAFA - Rozvojové problémy Afriky v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RPAFA
Název předmětu česky:
Rozvojové problémy Afriky v AJ
Název předmětu anglicky: Development Problems in Africa in English
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
15.00-16.50
Aula (ČP II.)
není určen
PřednáškaKaždý týden190
Pondělí17.00-18.50
Aula (ČP II.)
není určenCvičení
Každý týden
190
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po úspěšném absolvování kurzu mohou studující očekávat získání následujících znalostí a dovedností:
 znalost a pochopení konceptu rozvojových studií ve vztahu k fenoménu Afriky,
 znalost i pochopení historických souvislostí ve vztahu k současnému stavu rozvoje jednotlivých afrických regionů,
 znalost demografických a migračních trendů Afriky,
 pochopení motivace, způsobů a výsledků poskytování rozvojové pomoci do Afriky,
 znalost formálních kompetencí a způsobů práce, jako jsou týmová práce, analýza pramenů, syntéza dat,
 dovednost práce se softwarem vhodným pro elektronické prezentace, prezentace vlastních názorů a jejich obhajoba v rámci diskuse.

Rozvojová studia a Afrika -- teoretický koncept. Regionální členění Afriky z pohledu environmentálních determinantů a socio-ekonomického rozvoje. Kolonialismus, jednotlivé typy kolonialismu v Africe -- White/Black Man Burden. Způsoby dekolonizace a jejich vliv na budoucí rozvoj jednotlivých afrických regionů. Postkoloniální období, občanské konflikty a studená válka v Africe. Afrika v 90.letech, (post)konfliktní situace a rizika, genocida ve Rwandě a občanské války v DR Kongu (Zairu). Demografické aspekty rozvoje v Africe. Migrační trendy v Africe. Remitence, kvalifikovaná migrace a jejich vliv na rozvoj Afriky. Environmentální limity rozvoje, konflikty o přírodní zdroje. Rozvojové cíle tisíciletí a subsaharská Afrika. Ženy a rozvoj. Výsledky poskytování rozvojové pomoci v Africe. Rozvojová pomoc ČR v Africe.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do rozvojových problému Afriky (dotace 2/0)
2.
Kolonialismus, neokolonialismus a socio-ekonomický rozvoj Afriky (dotace 2/2)
3.
Chudoba a rozdělení příjmů (dotace 2/4)
4.
Využívání nerostných surovin, degradace životního prostředí a udržitelný rozvoj (dotace 4/4)
5.
Zaměstnanost a neformální ekonomika (dotace 2/2)
6.Mezinárodní migrace Afričanů a rozvoj (dotace 2/2)
7.Výzvy urbanizace v Africe (dotace 2/2)
8.
Výzvy zemědělského a průmyslového rozvoje v Africe (dotace 4/4)
9.Zlepšení výsledků vzdělávání v Africe (dotace 2/2)
10.
Zdraví a rozvoj (dotace 2/2)
11.Pomoc a rozvoj (dotace 2/2)
12.
Úloha nadnárodních organizací (IMF, Světová banka atd.) v rozvoji Afriky (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
seminář10 h
konzultace28 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
7 h
zpracování protokolů
10 h
zpracování projektů10 h
zpracování seminární práce
7 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky pro ukončení předmětu je 100% účast na cvičeních, seminární práce, písemná a ústní zkouška.

Složení závěrečné známky bude dle následujícího:
účast 5 %
závěrečná zkouška 70 %
deseti-stránková seminární práce na dané téma 15 %
prezentace ve skupině a diskuze 10 %
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PUPLAMPU, P K. -- TETTEY, W. Critical perspectives in politics and socio-economic development in Ghana. The Netherlands: brill, 2003. 451 s. ISBN 90-04-13013-6.
TODARO, M P. -- SMITH, S C. Economic development. 11. vyd. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 801 s. The Addison-Wesley series in economics. ISBN 978-1-4082-8447-6.
POTTER, R B. -- DESAI, V. The companion to development studies. 2. vyd. London: Hodder Education, 2008. 587 s. ISBN 978-0340-88914-5.
RAVENHILL, J. Global political economy. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008. 528 s. ISBN 978-0-19-929203-5.
GREEN, D. From poverty to power. How active citizens and effective states can change the world. Oxford, UK: Oxfam International, 2008. 522 s. ISBN 978-0-85598-593-6.
CLEMENTS, A. -- MARLAND, S. -- RAE, L. World Poverty for Dummies. Milton, Australia: Wiley Publishing, 2008. 416 s. ISBN 978-0-731-40699-9.
DIETZ, J L. -- CYPHER, J M. The process of economic development. 3. vyd. Abingdon, Oxon UK: Routledge, 2009. 640 s. ISBN 978-0-415-77104-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: