Sylabus predmetu RRZPDA - Zahraniční politika a diplomacie v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRZPDA
Název předmětu česky: Zahraniční politika a diplomacie v AJ
Název předmětu anglicky:
Foreign Policy and Diplomacy in English
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
ne RRZPD
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Úterý8.00-9.50
Z14 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Nepravidelně
90
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do teorie zahraniční politiky. Kurz se zaměří na evropskou politiku, a to cíle evropské zahraniční politiky, pracovní metody, právní základ a institucionální struktury s ní související. Kurz se bude zabývat zahraniční politikou hlavních světových hráčů, jako jsou Spojené státy americké, Čína a Rusko. Zvláštní pozornost bude věnována zahraniční politice České republiky. Ve druhé části se kurz zaměří na diplomacii, počínaje historickým přehledem a úvodem do praktických aspektů diplomatického protokolu a legislativním rámcem v němž diplomacie operuje.
 
Obsah předmětu:
1.
Výchozí bod - teoretický a empirický úvod do zahraniční politiky (dotace 4/0)
2.
Aktéři zahraniční politiky (stát, mezinárodní organizace, regionální seskupení, nevládní organizace, hospodářské subjekty, média) (dotace 4/0)
3.
Proces rozhodování (partikulární zájmy, národní zájmy, nadnárodní zájmy) (dotace 4/0)
4.
Nástroje zahraniční politiky (právní nástroje, politické nástroje ) (dotace 3/0)
5.
Klíčová témata zahraniční politiky (geostrategické, ekonomické, sektoriální) (dotace 4/0)
6.
Klíčové subjekty mezinárodní politiky (EU, USA, rozvíjející se ekonomiky, třetí svět), jejich hlavní zájmy a přístupy (dotace 6/0)
7.
Regionální uskupení (EU, NAFTA, Mercosur, ASEAN, Africká unie), mezinárodní organizace a fóra (UN, G20 aj.) (dotace 5/0)
8.Diplomacie jako nástroj k realizaci zahraniční politiky (právní rámec, proces vyjednávání, organizace diplomatických služeb) (dotace 6/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška36 h
konzultace
4 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
zpracování projektů
28 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování a presentace případové studie během semestru: 25% z celkového hodnocení
Závěrečná písemná zkouška: 75% z celkového hodnocení
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLÍŽKOVSKÝ, P. -- ELERA, A D. Foreign policy and diplomacy: introduction to selected topics. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7375-823-3.
LACINA, L. -- STREJČEK, P. -- BLÍŽKOVSKÝ, P. Učebnice evropské integrace. 4. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2016. 320 s. ISBN 978-80-7485-104-9.
EECKHOUT, P. EU external relations law. Oxford : Oxford University Press, 2011. 624 s. ISBN 978-0-19-960663-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: