Sylabus predmetu PZBPA - Obecné přístupy k zajištění bezpečnosti potravin v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PZBPA
Název předmětu česky:
Obecné přístupy k zajištění bezpečnosti potravin v AJ
Název předmětu anglicky:
General Approaches to Food Safety Ensuring in EN
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jaroslav Jetelina (cvičící, zkoušející)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
Z3 (ČP II.)
není určen
PřednáškaKaždý týden
42
Čtvrtek13.00-14.50Z7 (ČP II.)J. JetelinaCvičeníKaždý týden
42
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti, dovednosti a schopnosti z oblasti potravinové bezpečnosti (jistoty) z pohledu zajištění dostatečnosti i nezávadnosti potravin. Prostřednictvím pochopení konceptu potravinové bezpečnosti, jejích dimenzí, nástrojů k hodnocení a současného stavu bude student schopen týmové práce a kritického myšlení při posouzení různých faktorů a rizik ovlivňujících potravinovou bezpečnost.
 
Obsah předmětu:
1.
Vztah mezi potravinovou jistotou a bezpečností. Základní definice a koncepty. Dimenze potravinové jistoty. (dotace 2/2)
 
a.
Historie DDT, pozitiva a negative používání z hlediska zdraví člověka, kontaminace potravin a životního prostředí.

2.
Význam WHO a FAO při posuzování současného stavu potravinové bezpečnosti a výživy ve světě. Světový potravinový summit; Deklarace pro světové zabezpečení potravinami; Strategický plan potravinového zabezpečení. (dotace 2/2)
 
a.Kontaminace podzemní vody arzénem v Bangladéši – případová studie.

3.
Výživa lidí v ohrožení. (dotace 2/2)
 
a.
Onemocnění Minamata – případová studie.

4.
Akutní a chronická malnutrice. Typy, klasifikace, důsledky, současný stav ve světě. (dotace 2/2)
 
a.Případ záměrné kontaminace mléka melaminem v Číně a jeho důsledek pro regulace v oblasti potravinové bezpečnosti.

5.Mezinárodní potravinová pomoc. Benefity, nežádoucí efekty a rizika, organizace a současný stav. (dotace 4/4)
 
a.
Příklad organizace poskytující humanitární pomoc v postižených oblastech.
b.Rezidua pesticidů a kontaminace mykotoxiny v konvenční a ekologicky šetrné produkci potravin.

6.
Zabezpečení práva na potraviny v praxi - Afrika. (dotace 2/2)
 
a.
6. Fipronil – kontaminace potravin živočišného původu – případová studie.

7.Indikátory využívané pro hodnocení stavu potravinové bezpečnosti. Klasifikace potravinové nejistoty. Vliv klimatických změn na produkci a kvalitu potravin. (dotace 4/4)
 
a.Případové studie jednotlivých zemí s různou úrovní potravinové nejistoty – prezentace studentů.

8.
Měnící se trendy v produkci a konzumaci potravin. (dotace 2/2)
 
a.
Ultrazpracované (průmyslově zpracované) potraviny a jejich rizika pro člověka.

9.Světová produkce potravin z akvakultur. (dotace 2/2)
10.Rozdělení nežádoucích látek v potravinách podle původu. Kontrolní systémy (RASFF; definice hygienických a expozičních limitů; legislativa). (dotace 2/2)
11.
Hodnocení rizik kontaminace v procesu produkce, přepravy a skladování potravin; Preventivní opatření (systém HACCP). (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
4 h
cvičení
4 h
konzultace6 h
projektová práce10 h
příprava na zkoušku20 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem64 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet získá student na základě vypracování seminární práce. Zkouška je písemná a skládá se z 10 otevřených otázek
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Vypracování semestrální práce
50 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ASHLEY, J. Food Security in the Developing World. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2016. 230 s. ISBN 978-0-12-801594-0.

Doporučená:
FAO (2018) The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition. Rome, FAO. 181p

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 3. 2020.

Typ výstupu: