Sylabus předmětu POS - Přeměny obchodních společností (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: POS
Název předmětu česky:
Přeměny obchodních společností
Název předmětu anglicky:
Transformations business corporations
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Ano, po předchozí domluvě s garantem předmětu.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
8.00-10.50Q33O. Pavelek
Přednáška
Každý týden48
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student porozumí veřejnoprávní a soukromoprávní regulaci obchodních korporací a jejich přeměnám podle vnitrostátního a unijního práva.


 
Obsah předmětu:
1.
Obchodní společnosti - základní pojmy (dotace 6/0)
 
a.
podíly, akcie, základní kapitál, vklady. Nakládání s majetkem v obchodních korporacích -- prodej a nájem podniku či jeho časti.
b.
Převod obchodního podílu, ukončení členství dohodou, vyloučením, vystoupením, převod akcie, vytěsnění akcionáře, nabídka k odkoupení akcií, dědění účasti v obchodních korporacích
c.
Finanční asistence

2.
Fúze (dotace 12/0)
 
a.pojem, možnosti fúzí. Procesní postup fúze, rozhodný den, povinnosti ke třetím osobám a ke státu, publikační a informační povinnosti,
b.
Ochrana věřitelů a zaměstnanců, povinnosti k zaměstnancům -- pracovněprávní souvztažnosti, změny či ukončení pracovních poměrů

3.Přeshraniční fúze (dotace 8/0)
 
a.
právní aspekty přeshraniční fúze, postup, dokumentace, povinnosti ke státu a třetím osobám, publikace a informace, role notáře

4.Rozdělení -- rozštěpení a odštěpení (dotace 8/0)
 
a.Postup, projekt a další dokumentace, informace a publikace, právní vztahy ke 3. osobám, postavení zaměstnanců, vzory dokumentace, role notáře

5.Přemístění sídla (dotace 8/0)
 
a.
přemístění sídla do zahraničí, převod jmění na společníka, specifikum převodů u jednotlivých forem společností.
b.
Postupy převodů u jednotlivých forem společností. Změna právní formy -- procesní postup, dokumentace

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška42 h
příprava na zkoušku
48 h
příprava na průběžné hodnocení
24 h
příprava prezentace
6 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Student předmět úspěšně ukončí, získá-li alespoň 60 bodů ze tří aktivit: seminární práce (max 20 bodů), prezentace (max 10 bodů) a závěrečný písemný test složený z otevřených otázek a příkladů (max 70 bodů). Žádná ze tří aktivit nemá stanoveno povinné minimum.

Výsledné hodnocení určuje získaný počet bodů, a to méně než 60 bodů F, 60 bodů a více E, 68 bodů a více D, 75 bodů a více C, 83 bodů a více B a 90 bodů a více A.

V případě podvodného jednání může být student hodnocen F (jedním) a bude s ním
zahájeno disciplinární řízení

V případě distanční výuky proběhne vše prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Vypracování semestrální práce
20 %
Prezentace10 %
Absolvování závěrečného testu70 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SALACHOVÁ, B. -- VÍTEK, B. -- GLÁSEROVÁ, J. -- OTAVOVÁ, M. Obchodní korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 147 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-220-4.
LAŠTOVIČKOVÁ , L. -- PODŠKUBKA, L. -- ŠAFRÁNEK, J. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer, a. s.., 2019. 624 s. ISBN 978-80-7552-914-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 9. 2020.

Typ výstupu: