Sylabus předmětu KT - Kapitálové trhy (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KT
Název předmětu česky:
Kapitálové trhy
Název předmětu anglicky:
Capital Markets
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Po domluvě s garantem.
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav financí (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Klára Baková (cvičící)
Ing. Michal Dufek (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (cvičící)
Ing. Jolana Stejskalová (cvičící)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
Q23S. Kapounek, P. Toman
Přednáška
Každý týden
60
Středa9.00-10.50
Q24
S. Kapounek, K. Baková, B. Kedroňová, J. Stejskalová, P. TomanCvičeníKaždý týden20
Středa
11.00-12.50
Q24
CvičeníKaždý týden
20
Středa
17.00-18.50
Q24
S. Kapounek, K. Baková, B. Kedroňová, J. Stejskalová, P. TomanCvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
V rámci předmětu kapitálové trhy získá student podrobné znalosti a dovednosti z oblasti investičních nástrojů kapitálového trhu a jejich analýzy. Student bude schopen aplikovat poznatky z oblasti oceňování jednotlivých druhů aktiv, řízení rizik a zajištění prostřednictvím derivátových kontraktů. Také student získá znalosti v oblasti získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích, a to zejména pro strategický rozvoj firem.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení kapitálových trhů, subjekty, nástroje (dotace 2/2)
2.Legislativa a organizace kapitálových trhů (dotace 2/2)
3.
Fundamentální a technická analýza akciových trhů (dotace 8/10)
4.
Psychologie investování a vliv vnímání na kapitálových trzích (dotace 2/0)
5.Pevné a podmíněné termínové kontrakty, jejich oceňování (dotace 4/6)
6.
Obligace a jejich analýza (dotace 4/4)
7.Cenné papíry kolektivní investování (dotace 2/2)
8.
Strukturované produkty (dotace 2/2)
9.Možnosti získání finančních zdrojů na kapitálových trzích (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
32 h
příprava na průběžný test
15 h
příprava prezentace
10 h
zpracování projektů
0 h
zpracování seminární práce
27 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů získaných:
- ze 2 zápočtových testů a případové studie (min. 30 bodů, max. 70 bodů)
- ústní části zkoušky (max. 30 bodů, min. -30 bodů)
- body za aktivitu v průběhu seminářů za konstruktivní diskusi k tématu (max. 5 bodů)
- bonusové body za pořadí v investiční hře StudentBroker.cz (1. místo 10 bodů, 2. místo 5 bodů, 3. místo 3 body, zvlášť pro kategorii akcie i deriváty)

A – minimálně 90 bodů
B – minimálně 80 bodů
C – minimálně 70 bodů
D – minimálně 60 bodů
E – minimálně 50 bodů
F – méně než 50 bodů

Podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu, který získáte na základě získání stanoveného minimálního počtu bodů z prezentace případové studie a dvou zápočtových testů. Pokud ze zápočtových testů a případové studie nezískáte v součtu min. 30 bodů, nebude Vám udělen zápočet a nepostupujete tak k ústní části zkoušky.

Ústní zouška obsahuje doplňující a rozvíjející otázky k problematice probírané na přednáškách, seminářích a v doporučené literatuře. Student by měl prokázat schopnost analytického i syntetického myšlení. Z ústní zkoušky můžete získat i ztratit až 30 bodů. Ústní zkoušku může absolvovat student, který získal zápočet. Ústní zkouška je povinná pro všechny studenty, kteří nedosáhli minimálně 60 bodů.

V případě bezkontaktní výuky probíhají přednášky, semináře (včetně prezentací studentů), i zkouška prostřednictvím aplikace teams. Písemné testy jsou v případě bezkontaktní výuky nahrazeny korespondenčním úkolem.

U kombinované formy se výsledné hodnocení proporcionálně odvíjí od výsledku ústní zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
5 %
Vypracování semestrální práce
0 %
Prezentace
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
40 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky35 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FABOZZI, F. Capital Markets: Institutions, Instruments, and Risk Management. USA: The MIT Press, 2015. 1088 s. ISBN 978-02-6202-948-3.
VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9.

Doporučená:
LANDUYT, G. -- JOANNAS, D. -- CHOUDHRY, M. Capital Market Instruments, Analysis and Valuation, Third Edition. London: Wiley and Sons, 2010. 576 s. ISBN 978-0-230-57603-2.
SOLNIK, B. Global investments. 6. vyd. Boston [u.a.: Pearson [u.a., 664 s. The Prentice Hall series in finance. ISBN 0-321-55212-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: