Sylabus předmětu BA2 - Bankovnictví II (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BA2
Název předmětu česky: Bankovnictví II
Název předmětu anglicky: Banking II
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Ano. Podmínky:
Splnění zápočtového textu možno i v individuálním termínu po domluvě s vyučujícím.
Zpracování a prezentace případové studie možno i v individuálním termínu po domluvě s vyučujícím.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
17.00-18.50
Q22CvičeníKaždý týden36
Pátek9.00-10.50Q16Přednáška
Každý týden
80
Pátek11.00-12.50
Q22
V. Kašparovská
Cvičení
Každý týden
36
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi z oblasti bankovního řízení, specificky s akcentem na finanční řízení banky.
Student je schopen vyhodnotit informace z odborných materiálů finanční povahy zveřejněných bankami v kontextu odvětvového a makroekonomického vývoje.
Student je schopen porozumět dopadu bankovních regulací na hospodářské výsledky bank.
Student je schopen aplikovat metody z oblasti finančního řízení banky na dostupná data, interpretovat a posoudit dosažené výsledky.
 
Obsah předmětu:
1.
Cíle a prostředí bankovního podnikání. (dotace 8/14)
 
a.Ziskovost a stabilita banky
b.
Regulace bankovního podnikání
c.
Finanční výkonnost a finanční zdraví banky

2.
Kapitálová regulace banky (dotace 2/2)
3.
Řízení vybraných bankovních rizik (dotace 6/6)
 
a.Řízení úvěrového rizika banky
b.
Řízení úrokového rizika banky
c.Řízení rizika likvidity

4.
Plánovací a rozpočtovací systém v bankovní činnosti (dotace 2/0)
 
a.
Systém strategického plánování a kontroly
b.
Rozpočty a rozpočtovací proces v bance

5.
Finanční řízení vnitrobankovní výkonnosti (dotace 10/6)
 
a.
Manažerský informační systém jako nástroj řízení vnitrobankovní výkonnosti
b.
Systematika hodnocení výkonnosti vnitrobankovních jednotek
c.Vnitrobankovní alokace provozních nákladů
d.Transfer a oceňování vnitrobankovních zdrojů
e.
Interní audit v bankovní firmě

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
seminář28 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace
3 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet obsahuje zpracování a prezentaci seminární práce a splnění písemného zápočtu. Písemná zkouška v rozsahu 45 min obsahuje testové otázky, posouzení správnosti výroků, otevřené výkladové otázky a numerické příklady. Pro hodnocení zápočtu a zkoušky je stanovena bodová stupnice. Dosažený součet bodů ze zápočtu a zkoušky generuje výslednou známku.
méně než 60 bodů F,
60 bodů a více E,
68 bodů a více D,
75 bodů a více C,
83 bodů a více B,
90 bodů a více A.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce25 %
Prezentace
10 %
Absolvování průběžného testu (testů)
15 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
50 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KAŠPAROVSKÁ, V. -- LAŠTŮVKOVÁ, J. -- TOMAN, P. BANKOVNICTVI II. Vybrané kapitoly z bankovního řízení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 129 s. ISBN 978-80-7509-128-4.
PEČENÁ, M. -- MEJSTŘÍK, M. -- TEPLÝ, P. Bankovnictví v teorii a praxi: Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum, 2014. 856 s. ISBN 978-80-246-2870-7.
KAŠPAROVSKÁ, V. -- MASTNÁ, M. -- MASTNÝ, V. -- DUCHOŇOVÁ, P. Řízení obchodních bank. Vybrané kapitoly. Praha: C.H. Beck, 2006. 339 s. ISBN 80-7179-381-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 21. 9. 2020.

Typ výstupu: