Sylabus predmetu MI2A - Mikroekonomie II v AJ (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MI2A
Název v jazyce výuky: Intermediate Microeconomics
Název česky: Mikroekonomie II v AJ
Název anglicky: Intermediate Microeconomics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti mikroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Podstatná část předmětu se věnuje neoklasickému přístupu k rozhodování ekonomických subjektů, chování dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur. Součástí je přehled principů alternativních přístupů v oblasti mikroekonomie.
 
Obsah předmětu:
1.Chování spotřebitelů (dotace 12/10)
 
a.Neoklasický přístup
b.Dualita
c.Modifikace a rozšíření neoklasického přístupu
d.Alternativní přístupy

2.Chování firem a tržní struktura (dotace 8/12)
 
a.Teorie produkce
b.Nedokonale konkurenční tržní struktury
c.Strategické chování firem
d.Alternativní přístupy

3.Trhy výrobních faktorů (dotace 4/4)
 
a.Dokonalá konkurence na trzích výrobních faktorů
b.Nedokonalá konkurence na trzích výrobních faktorů

4.Všeobecná rovnováha a efektivnost (dotace 4/2)
 
a.Walrasův přístup
b.Edgeworthova teorie směny
c.Efektivnost alokace

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen modelovat chování spotřebitele při změnách tržního prostředí
-Student je schopen volit vhodný mikroekonomický přístup k modelování ekonomické reality
-Student je schopen vysvětlit principy a motivy chování dokonale a nedokonale konkurenčních tržních struktury z neoklasického i alternativních pohledů
-Student rozumím principům všeobecné rovnováhy ekonomiky
-Student umí odvodit důsledky změn v chování firmy na celý trh
-Student umí popsat a vysvětlit mikroekonomický model rozhodování spotřebitele v neoklasickém přístupu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku80 h
     příprava na průběžné hodnocení32 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti vypracovávají dvě dílčí písemné práce, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů. V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 25 bodů z 50 bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVARIAN, H R.Intermediate microeconomics: a modern approachNew YorkW.W. Norton & Co.978-0-393-93424-3
ZKRUGMAN, P R. -- WELLS, R.MicroeconomicsNew YorkWorth Publishers20040-7167-5229-8
ZBERGSTROM, T C. -- VARIAN, H R.Workouts in intermediate microeconomicsNew YorkW.W. Norton978-0-393-93515-8
DREES, R.MicroeconomicsNew YorkPearson Education20040-582-40487-8
DAdvanced microeconomic theoryBostonAddison Wesley0-321-20453-0
DLEE, D R.Microeconomics for MBAs: the economic way of thinking for managersCambridgeCambridge University Press2010978-0-521-19147-0
DStudy guide to accompany Parkin microeconomicsBostonPearson Addison-Wesley2010978-0321-60911-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 11. 2019.

Typ výstupu: