Sylabus predmetu MI2 - Mikroekonomie II (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MI2
Název v jazyce výuky: Mikroekonomie II
Název česky: Mikroekonomie II
Název anglicky: Microeconomics II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům systematické prohloubení znalostí z mikroekonomické teorie odpovídající středně pokročilým kurzům. Předmět je zaměřen především na rozšíření teorie chování spotřebitelů a firem v různých tržních podmínkách. V rámci předmětu je pozornost rovněž soustředěna na efektivnost trhů, respektive na vybrané případy tržních selhání. Při výkladu mikroekonomické teorie je kladen důraz na její aplikační možnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Rozhodování spotřebitele (dotace 8/10)
 
a.Kardinalistická a ordinalistická teorie užitku, vymezení užitku, individuální a tržní poptávka.
b.Elasticity poptávky, rozklady změn optima na jednotlivé efekty.
c.Rozšíření teorie spotřebitele, rozhodování mezi spotřebou a volným časem, rozhodování mezi současnou a budoucí spotřebou.
d.Rozhodování za podmínek rizika, pojištění, další možnosti eliminace rizika.

2.Rozhodování firmy (dotace 12/12)
 
a.Produkční funkce, příjmy, náklady a zisk firmy.
b.Optimální úroveň výroby, produkční rovnováha firmy.
c.Firma v dokonale konkurenčním prostředí, tržní rovnováha.
d.Firma v nedokonale konkurenčním prostředí, chování oligopolu, monopolu a monopolistické konkurence. Možnosti diskriminace a strategického chování.

3.Směna a rovnováha na trhu výrobků a služeb (dotace 2/2)
 
a.Utváření tržní ceny a rovnováhy na trhu, státní zásahy do tržní rovnováhy.
b.Hranice výrobních možností, výhody a přínos směny.

4.Trhy s výrobními faktory (dotace 4/4)
 
a.Trh práce, rovnováha na trhu práce, rovnovážná mzda, minimální mzda a další státní zásahy.
b.Chování firmy na trhu práce v dokonale a nedokonale konkurenčním prostředí, diskriminace na trhu práce.
c.Trh kapitálu, role úrokové míry.

5.Interakce trhů, tržní selhání (dotace 2/0)
 
a.Všeobecná rovnováha, Paretovo pojetí efektivnosti.
b.Tržní selhání: externality, veřejné statky, asymetrické informace - důsledky pro alokaci a možnosti nápravy.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen modelovat chování spotřebitele při změnách tržního prostředí
-Student je schopen volit vhodný mikroekonomický přístup k modelování ekonomické reality
-Student je schopen vysvětlit principy a motivy chování dokonale a nedokonale konkurenčních tržních struktur z neoklasického i alternativních pohledů
-Student rozumí principům všeobecné rovnováhy ekonomiky
-Student umí odvodit důsledky změn v chování firmy na celý trh
-Student umí popsat a vysvětlit mikroekonomický model rozhodování spotřebitele v neoklasickém přístupu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h152 h
     příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
     příprava na průběžný test30 h0 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška je písemná a nepovinně ústní. Písemná část má charakter testových a krátkých doplňujících otázek. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % možných bodů. Výsledná známka je dána součtem bodů ze zápočtu a z písemná části zkoušky. Student, který získá v písemné části 50 % a více možných bodů má možnost požádat o ústní přezkoušení.
Student smí vykonat závěrečnou zkoušku, pokud předtím získal zápočet. K získání zápočtu musí student získat v součtu alespoň 50 % bodů ze dvou písemných prací, které jsou psány v průběhu semestru zejména z obsahu cvičení. Z každé jednotlivé písemné práce je zároveň nutné získat alespoň 40 % možných bodů. V případě neúspěchu je možné složit zápočet v souborném opravném termínu, ze kterého je nutné opět získat alespoň 50 % bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOLMAN, R.Mikroekonomie: středně pokročilý kurzV PrazeC.H. Beck2007978-80-7179-862-0
ZVARIAN, H R.Intermediate microeconomics: a modern approachNew YorkW.W. Norton & Co.978-0-393-93424-3
DŠEVELA, M. -- MELICHAROVÁ, A.Mikroekonomie II: (středně pokročilý kurz)BrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-565-2
DSOUKUPOVÁ, J. -- HOŘEJŠÍ, B. -- MACÁKOVÁ, L.Mikroekonomie (5. aktualizované vydání)PrahaManagement Press2010978-80-7261-218-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 11. 2019.

Typ výstupu: