Sylabus predmetu MI2 - Mikroekonomie II (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MI2
Název předmětu česky:
Mikroekonomie II
Název předmětu anglicky: Microeconomics II
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět je možné studovat během výjezdu.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant, přednášející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
9.00-10.50Q28L. Issever GrochováCvičeníKaždý týden32
 
Pondělí
13.00-14.50
Q48
CvičeníKaždý týden
32
 
Pondělí15.00-16.50Q42M. Litzman
Cvičení
Každý týden
32
 
Úterý
9.00-10.50Q31
Cvičení
Každý týden32
 
Středa
9.00-10.50Q02P. Rozmahel, M. LitzmanPřednáškaKaždý týden200
 
Čtvrtek15.00-16.50Q32
Cvičení
Každý týden
32 
Čtvrtek
17.00-18.50
Q32
Cvičení
Každý týden
32
Pátek
9.00-12.50
Q03
P. RozmahelPřednáška
Nepravidelně
170 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student v rámci kurzu získává systematické prohloubení znalostí z mikroekonomické teorie odpovídající středně pokročilým kurzům. Student si rozšiřuje teoretické znalosti v oblasti chování spotřebitelů a firem v různých tržních, soustředí se však rovněž i na efektivnost trhů, respektive na vybrané případy tržních selhání. Při výkladu mikroekonomické teorie si student osvojuje mimo teoretických poznatků i aplikační schopnosti, na které je během výkladu kladen důraz.
 
Obsah předmětu:
1.Rozhodování spotřebitele (dotace 8/10)
 
a.
Kardinalistická a ordinalistická teorie užitku, vymezení užitku, individuální a tržní poptávka.
b.
Elasticity poptávky, rozklady změn optima na jednotlivé efekty.
c.Rozšíření teorie spotřebitele, rozhodování mezi spotřebou a volným časem, rozhodování mezi současnou a budoucí spotřebou.
d.
Rozhodování za podmínek rizika, pojištění, další možnosti eliminace rizika.

2.
Rozhodování firmy (dotace 12/12)
 
a.
Produkční funkce, příjmy, náklady a zisk firmy.
b.
Optimální úroveň výroby, produkční rovnováha firmy.
c.
Firma v dokonale konkurenčním prostředí, tržní rovnováha.
d.
Firma v nedokonale konkurenčním prostředí, chování oligopolu, monopolu a monopolistické konkurence. Možnosti diskriminace a strategického chování.

3.
Směna a rovnováha na trhu výrobků a služeb (dotace 2/2)
 
a.
Utváření tržní ceny a rovnováhy na trhu, státní zásahy do tržní rovnováhy.
b.
Hranice výrobních možností, výhody a přínos směny.

4.Trhy s výrobními faktory (dotace 4/4)
 
a.
Trh práce, rovnováha na trhu práce, rovnovážná mzda, minimální mzda a další státní zásahy.
b.
Chování firmy na trhu práce v dokonale a nedokonale konkurenčním prostředí, diskriminace na trhu práce.
c.
Trh kapitálu, role úrokové míry.

5.
Interakce trhů, tržní selhání (dotace 2/0)
 
a.Všeobecná rovnováha, Paretovo pojetí efektivnosti.
b.
Tržní selhání: externality, veřejné statky, asymetrické informace - důsledky pro alokaci a možnosti nápravy.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h16 h
příprava na zkoušku70 h122 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
0 h
příprava na průběžný test
30 h
30 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška je písemná a nepovinně ústní. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % možných bodů, avšak podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je zisk alespoň 60 % bodů v součtu. Bodovací stupnice se řídí fakultními předpisy. Výsledná známka je dána součtem bodů ze zápočtu a z písemná části zkoušky. Student, který splnil podmínky pro absolvování předmětu, má možnost požádat o ústní přezkoušení.
Student smí vykonat závěrečnou zkoušku, pokud předtím získal zápočet. K získání zápočtu musí student získat v součtu alespoň 50 % bodů ze dvou písemných prací, které jsou psány v průběhu semestru zejména z obsahu cvičení. V případě neúspěchu je možné složit zápočet v souborném opravném termínu, ze kterého je nutné opět získat alespoň 50 % bodů.
Kombinovaná forma studia ukončuje předmět pouze jedním zápočtem a zkouškou; bodové hranice jsou shodné.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)
50 %
50 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
50 %
Celkem
100 %100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 592 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-862-0.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Doporučená:
ŠEVELA, M. -- MELICHAROVÁ, A. Mikroekonomie II: (středně pokročilý kurz). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 168 s. ISBN 978-80-7375-565-2.
SOUKUPOVÁ, J. -- HOŘEJŠÍ, B. -- MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie (5. aktualizované vydání). Praha: Management Press, 2010. 576 s. ISBN 978-80-7261-218-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-EAM Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program N-EAM Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: