Sylabus predmetu EBA-MI - Mikroekonomie 1 v AJ (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBA-MI
Název předmětu česky:
Mikroekonomie 1 v AJ
Název předmětu anglicky:
Microeconomics 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (garant)
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z teorie mikroekonomie. Zvláštní pozornost je věnována marginální analýze, která umožňuje identifikovat pravidla jednání hospodářských subjektů a osvojení metod využívaných v analýze hospodářských procesů.
 
Obsah předmětu:
1.
Principy ekonomie (dotace 6/6)
 
a.
Základní souvislosti vztahů mezi zdroji a výstupy v hospodářství
b.
Zákonitosti užívání zdrojů
c.
Předmět ekonomie a metody
d.Hospodářský mechanismus

2.
Chování spotřebitele - poptávka na trzích statků a služeb (dotace 2/2)
 
a.Kardinalistický přístup
b.
Ordinalistický přístup

3.
Chování firmy - nabídka na trzích statků a služeb (dotace 2/2)
 
a.
Produkční funkce
b.
Vztahy mezi náklady
c.
Příjmy firmy
d.Ekonomický zisk, maximalizace zisku
e.
Rovnováha dokonale konkurenční firmy

4.
Tržní rovnováha a efektivnost (na dokonale konkurenčním trhu) (dotace 2/2)
 
a.
Konkurence
b.Výrobní efektivnost
c.
Alokační efektivnost

5.
Utváření rovnováhy na nedokonale konkurenčních trzích (dotace 4/4)
 
a.
Oligopol a monopolistická konkurence
b.
Monopol a protimonopolní regulace

6.
Trhy výrobních faktorů (dotace 8/8)
 
a.
Poptávka na trzích výrobních faktorů
b.
Nabídka na trzích výrobních faktorů, nabídka práce
c.
Trh práce a nezaměstnanost
d.
Kapitál a úrok, investiční rozhodování

7.
Efekty mezinárodní směny (dotace 2/2)
 
a.
Absolutní výhoda
b.
Komparativní výhoda

8.Další charakteristiky tržního prostředí (dotace 2/2)
 
a.Vlastnictví, externality, veřejné statky
b.
Dopady státní intervence na tržní prostředí

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
76 h
příprava na průběžný test10 h
Celkem
142 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 60 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 92 %), B (84 %), C (76 %), D (68 %) nebo E (60 %). Pokud student dosáhne alespoň hodnocení E a chce své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části zkoušky.

Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru. V případě neúspěchu, je možnost absolvovat opravný zápočet, na kterém je třeba získat 50 % z možných bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.

Doporučená:
FRANK, R H. Microeconomics and behavior. 9. vyd. New York: McGraw-Hill Education, 2015. 631 s. Series in economics (The McGraw-Hill/Irwin). ISBN 978-1-259-25393-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-EAMA Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program B-EAMA Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 6. 2020.

Typ výstupu: