Sylabus předmětu EBC-MIT - Moderní informační technologie (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBC-MIT
Název předmětu česky:
Moderní informační technologie
Název předmětu anglicky: Modern Information Technologies
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Vzhledem k velkému podílu prezenční části není možné předmět studovat během zahraniční mobility.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a (ne Výpočetní technika a algoritmizace I a ne Výpočetní technika a algoritmizace II)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Skupina
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
12.00-14.50
Q16
B-F
1
 
J. Rybička, J. Dannhoferová, S. ZerdalogluPřednáškaKaždý týden
80
Středa12.00-14.50Q05B-F
1
1
S. Zerdaloglu, P. Haluza
Cvičení
Každý týden
29
Pátek
9.00-11.50
Q05
B-F
1
2
Cvičení
Každý týden
29
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti a dovednosti ve využívání aktuálních počítačových technologií dostupných na univerzitě,
a to v oblasti využívání a ovládání operačních systémů, síťových a cloudových technologií, počítačové grafiky a zpracování textů.
 
Obsah předmětu:
1.
Principy a možnosti operačních systémů (dotace 6/6)
 
a.
Operační systém typu Windows -- uživatelská nastavení, obecné aplikace používané ve výuce
b.
Souborový systém, práce se soubory na připojených úložištích
c.
Operační systém typu Unix -- základní aplikace, základní ovládání zdrojů na univerzitních serverech

2.
Síťová infrastruktura univerzity, cloudy (dotace 6/6)
 
a.Principy počítačových sítí z hlediska uživatele
b.Síťové zdroje a možnosti využívání datových úložišť, cloudové služby
c.Vzdálená práce s univerzitními servery -- vzdálený terminál, přenos souborů, možnosti přístupu službou WWW

3.
Úvod do počítačové grafiky (dotace 9/9)
 
a.
Principy ukládání obrazových informací
b.
Obrazové souborové formáty a jejich využití, konverze
c.
Praktická práce ve vektorovém grafickém systému
d.Praktická práce v rastrovém grafickém systému

4.Metody a technologie zpracování textů (dotace 15/15)
 
a.
Typografická pravidla, zásady zpracování textů, aktuální požadavky normy pro úpravu dokumentů
b.Technologie zpracování textů -- interaktivní textové procesory; příprava textu pro zpracování
c.
Formátování a implementace typografických zásad; formátovací styly, moderní technologie efektivní úpravy dokumentů

5.
Principy a technologie prezentací (dotace 6/6)
 
a.
Obecné zásady prezentací, návaznost na typografická a jazyková pravidla
b.
Technologie prezentací -- snímkové prezentace
c.Aktuální nástroje na tvorbu prezentací

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
42 h
cvičení42 h
konzultace0 h
příprava na zkoušku
14 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti navštěvují cvičení, ve kterém jsou řádně zapsáni. Účast ve výuce je nepovinná.
Náhrada cvičení je možná pouze u stejného cvičícího a s jeho předchozím souhlasem.

Studenti prezenční formy absolvují tři průběžné testy, kterými prokáží praktické schopnosti aplikace osvojených poznatků v konkrétních úlohách.
Úlohy pokrývají všechny učební celky předmětu (operační systémy a síťová infrastruktura, zpracování textů, počítačová grafika a prezentace).
Z každého testu je možné získat 20 bodů, pro udělení zápočtu musí student dohromady získat alespoň 30 bodů.
Pokud student nezíská alespoň 30 bodů, absolvuje souhrnný opravný zápočtový test se stejnými požadavky.

Zkouška ověřuje porozumění pojmům a principům, chápání souvislostí a schopnost využití poznatků v praxi.
Je tvořena testem v UIS, ze kterého lze získat 40 bodů.

Celkové hodnocení je dáno součtem bodů z průběžných testů a závěrečné zkoušky:
A (alespoň 90 bodů), B (83 bodů), C (75 bodů), D (68 bodů), E (60 bodů).

Studenti kombinované formy studia vypracují a odevzdají dva průběžné úkoly, ze kterých mohou získat 40 bodů.
Ze zkouškového testu, který v kombinované formě obsahuje i praktické úkoly, lze získat 60 bodů.
Celkové hodnocení je dáno stejnou stupnicí jako v prezenční formě studia.

V případě podvodného jednání bude student ohodnocen stupněm F a bude podán podnět k zahájení disciplinárního řízení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Vypracování semestrální práce
0 %
Absolvování průběžného testu (testů)
60 %
Absolvování závěrečného testu
40 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČAČKOVÁ, P. -- HALUZA, P. -- DLABOLOVÁ, D. Informatika pro ekonomy I. Studijní opora.  [online]. 2019. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=4187.
HALUZA, P. -- RYBIČKA, J. -- HÁLA, T. Úvod do informatiky. Brno: Konvoj, 2018. 180 s. ISBN 978-80-7302-174-0.
PECINOVSKÝ, J. -- PECINOVSKÝ, R. Windows 10: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2015. 240 s. ISBN 978-80-247-5700-1.
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.

Doporučená:
HALUZA, P. -- RYBIČKA, J. -- HÁLA, T. Historie výpočetní techniky. Brno: Konvoj, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7302-173-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 9. 2020.

Typ výstupu: