Sylabus predmetu EBC-MI - Mikroekonomie 1 (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBC-MI
Název předmětu česky:
Mikroekonomie 1
Název předmětu anglicky:
Microeconomics 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radek Náplava (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z teorie mikroekonomie. Zvláštní pozornost je věnována marginální analýze, která umožňuje identifikovat pravidla jednání hospodářských subjektů a osvojení metod využívaných v analýze hospodářských procesů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku
76 h
0 h
příprava na průběžný test10 h0 h
Celkem
142 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student dosáhne alespoň hodnocení E a chce své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části zkoušky.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
JUREČKA, V. Mikroekonomie. 3. vyd. Grada Publishing, 2018. 398 s. Expert. ISBN 978-80-271-0146-7.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-EAM Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-EAM Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 20. 6. 2020.

Typ výstupu: