Course syllabus EBC-MI - Mikroekonomie 1 (PEF - ZS 2020/2021)


     Czech          English          


Kód předmětu: EBC-MI
Název předmětu česky:
Mikroekonomie 1
Název předmětu anglicky: Microeconomics 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška a ne Mikroekonomie I
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z teorie mikroekonomie. Zvláštní pozornost je věnována marginální analýze, která umožňuje identifikovat pravidla jednání hospodářských subjektů a osvojení metod využívaných v analýze hospodářských procesů.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení28 h0 h
příprava na zkoušku76 h0 h
příprava na průběžný test
10 h
0 h
Celkem
142 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Důraz je kladen na písemnou část, jejíž úspěšné absolvování předpokládá dosažení alespoň 50 % z možných bodů. Pokud student neuspěje u písemné části, zkoušku opakuje. Na základě písemné části získávají studenti hodnocení A (alespoň 90 %), B (80 %), C (70 %), D (60 %) nebo E (50 %). Pokud student dosáhne alespoň hodnocení E a chce své hodnocení zlepšit, dostaví se k ústní části zkoušky.
Zápočet získávají studenti prezenční formy na základě dvou písemných prací, pokud dosáhnou alespoň 50 % úspěšnosti v průměru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MANKIW, N G. Zásady ekonomie. 1st vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
JUREČKA, V. Mikroekonomie. 3rd vyd. Grada Publishing, 2018. 398 s. Expert. ISBN 978-80-271-0146-7.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-EAM Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-EAM Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2020.

Type of output: