Course syllabus D-PODEK - Business Economics (FH - 2019/2020 - post-graduate studies)Help


     Czech          


Kód předmětu:
D-PODEK
Název předmětu česky:
Podniková ekonomika
Název předmětu anglicky:
Business Economics
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Garantující ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad problematiky podnikové ekonomiky se zaměřením na hlavní podnikové formy, na majetkovou a finanční strukturu podniku, na analýzu hospodaření zahradnických firem a na hodnocení efektivnosti investičních záměrů.
Předmět zahrnuje teorii i praxi podnikové ekonomiky v podmínkách zahradnických firmem.
 
Obsah předmětu:
1.
Podnik, podnikání a podnikové formy (dotace 0/0)
2.Majetková a kapitálová struktura podniku (dotace 0/0)
3.
Hospodářský výsledek, výnosové a nákladové souvislosti (dotace 0/0)
4.Poptávka a nabídka na trhu zahradnických komodit (dotace 0/0)
5.
Peněžní toky v zahradnické firmě (dotace 0/0)
6.
Investičního rozhodování podniku (dotace 0/0)
7.
Způsoby financování zahradnické firmy (dotace 0/0)
8.
Podnikových daní s podpory (dotace 0/0)
9.Riziko v podnikání (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace12 h12 h
příprava na zkoušku
80 h
80 h
příprava prezentace30 h
30 h
zpracování projektů
40 h
40 h
Celkem
162 h
162 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhajoba předložřené studia a zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
SYNEK, M. et al. Podniková ekonomika. 4th vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. 475 s. ISBN 80-7179-892-4.
KISLINGEROVÁ, E. et al. Manažerské finance. 3rd vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.
Úvod do podnikového hospodářství. 1st vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. 748 s. ISBN 80-7179-014-1.
KISLINGEROVÁ, E. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha: C.H.Beck, 2008. 293 s.
BREALEY, R. -- MYERS, S. Teorie a praxe firemních financí. 4th vyd. Praha: East Publishing, 1999. 971 s. ISBN 80-85605-24-4.
FOTR, J. -- SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1st vyd. Praha: Grada, 2011. 408 s. Expert. ISBN 978-80-247-3293-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 1. 11. 2019.

Type of output: