Sylabus předmětu PPD - Práce s prostorovými daty (ZF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPD
Název předmětu česky:
Práce s prostorovými daty
Název předmětu anglicky: Work with Spatial Data
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Vahalík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý11.00-12.50B03
B-ZKA-ZKR
CvičeníKaždý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základy práce s digitálními prostorovými daty v prostředí softwaru ESRI ArcGIS, s různými datovými formáty a základními metodami zpracování a analýzy prostorových dat.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do práce s prostorovými daty, rastrové x vektorové formáty dat. (dotace 0/2)
2.Seznámení se softwarem ESRI ArcGIS, historie, základy ovládání. (dotace 0/2)
3.
Práce v systému S-JTSK, nastavení, zobrazování datových vrstev. (dotace 0/2)
4.
Georeferencování -- souřadnicové připojení rastrového souboru pomocí souřadnic a identických bodů. (dotace 0/2)
5.
Mapové servery, připojení WMS a ArcIMS služeb, dostupné datové vrstvy pro území ČR a SR. (dotace 0/2)
6.
Vytváření shapefile souborů, definování souřadnicového systému, základy editace liniových vrstev. (dotace 0/2)
7.
Editace polygonů, topologická pravidla, úprava polygonových vrstev. (dotace 0/2)
8.
Editace atributů, výpočet geometrických charakteristik (výměra, obvod, délka, souřadnice), výběr na základě atributů. (dotace 0/2)
9.
Tvorba kartografických výstupů, nastavení barevné palety, popisky, legenda, měřítko, export mapy. (dotace 0/2)
10.
Základy tvorby digitálních modelů terénu, interpolační techniky. (dotace 0/2)
11.
Morfometrické analýzy digitálního modelu terénu (sklonitost, zakřivení, expozice), 3D vizualizace v aplikaci ArcScene. (dotace 0/2)
12.
Analýza viditelnosti, nastavení parametrů, využití v krajinném plánování. (dotace 0/2)
13.
Hydrologické modelování, povodí, směr a délka odtoku. (dotace 0/2)
14.Jednoduchá multikriteriální analýza zájmového území. (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
konzultace
10 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
zpracování projektů
8 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu zápočtem. Zápočet udělen za zpracování tématické mapy dle zadání s využitím pokročilých metod práce s prostorovými daty s dodržením kartografických pravidel.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KLIMÁNEK, M. a kol. Geoinformační systémy - návody ke cvičením v systému ArcGIS. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 66 s. ISBN 978-80-7375-211-8.
KLIMÁNEK, M. Digitální modely terénu. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-982-3.
HLÁSNY, T. Geografické informačné systémy- priestorové analýzy. 1. vyd. Zvolen: Zephyros, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8093-029-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: