Sylabus predmetu KDE - K-Dendrologie (ZF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KDE
Název předmětu česky:
K-Dendrologie
Název předmětu anglicky:
Dendrology p/t
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 18/9 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující: Ing. Jana Burgová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pátek
8.00-12.50
ZFEM (Mend)
Přednáška
Nepravidelně
34
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základy Dendrologie. Botanické popisy dřevin, původ, areály rozšíření, ekologické nároky, sortiment, množení a sadovnické využití.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, náplň a úloha dendrologie, základy fyziologie dřevin, jehličnaté dřeviny, praktická cvičení v terénu - jehličnaté dřeviny (dotace 4/3)
2.Základy fytogeografie, zonálnost, areály původního rozšíření dřevin, společenstva dřevin, listnaté opadavé dřeviny, praktická cvičení v terénu - listnaté opadavé dřeviny (stromy) (dotace 4/3)
3.
Funkce dřevin, základní sadovnické vlastnosti hodnoty dřevin, introdukce, historie využití dřevin pro okrasné účely, listnaté stálezelené dřeviny, praktická cvičení v terénu - listnaté stálezelené dřeviny (dotace 5/1)
4.
Taxonomický přehled nahosemenných a krytosemenných dřevin, ekologické a stanovištní nároky dřevin, pěstitelské charakteristiky, praktické cvičení v terénu - listnaté opadavé dřeviny (keře) (dotace 5/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
18 h
cvičení
9 h
práce v terénu9 h
konzultace20 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení
35 h
příprava prezentace10 h
zpracování seminární práce
17 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Úspěšné absolvování zápočtu a povinná účast studentů na cvičení (z 90 %) je podmínkou připuštění ke zkoušce.
Podmínkou získání zápočtu je prokázání praktických vědomostí z oblasti dendrologie - determinace 10 předložených vzorků dřevin (rostlinných živých částí dřevin s poznávacími znaky nebo ukázka živých rostlin in situ), schopnost základního popisu ve struktuře, která bude blíže specifikována vždy v úvodní části cvičení.
Průběžné ověřování znalostí v rámci terénní výuky, vypracování semestrální práce z dendrologie a její prezentace.
Konečnou podmínkou ukončení předmětu je absolvování ústní nebo písemné zkoušky (min. na 80%) z probraného učiva a doporučené literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků: [obrazová příloha]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
PINC, M. České zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: SZN, 1984. 459 s.
HIEKE, K. Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 246 s. ISBN 978-80-251-1901-3.
PINC, M. Moravské zámecké parky a jejich dřeviny. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985. 307 s.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 533 s.
HIEKE, K. Praktická dendrologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 589 s.
SALAŠ, P. -- SASKOVÁ, H. -- BURGOVÁ, J. Dendrologie - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220.  [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/DEN/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.

Doporučená:
ATANASOVÁ, H. Lexikon okrasných dřevin. Praha: Helma, 1994. 730 s.
HURYCH, V. -- PINC, M. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. 1. vyd. Praha: Květ, 1996. 183 s. ISBN 80-85362-19-8.
KAVKA, B. -- KOLAŘÍK, J. Sadovnická dendrologie I. Listnaté stromy. 1. vyd. Brno: EDEN, 1995. 203 s.
KREJČIŘÍK, P. Arborius & Acer: multimediální atlas listnatých stromů.  [iný]. Břeclav.
PEJCHAL, M. Coniferia: Multimediální atlas jehličnatých dřevin.  [iný]. Brno.
PEJCHAL, M. Sadovnická dendrologie: návody do cvičení - jehličnany. 1. vyd. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 168 s.
Internetové zdroje , stránky firem, botanických zahrad a arboret, profesních svazů, informační stránky, zahraniční zdroje,

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: