Sylabus předmětu KBP - K-Bakalářská práce (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KBP
Název předmětu česky:
K-Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát ZF (ZF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zpracování samostatné BP ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce.
 
Obsah předmětu:
1.
Vypracování bakalářské práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
práce v terénu
50 h
konzultace
40 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava prezentace
5 h
zpracování seminární práce
164 h
Celkem280 h
 
Požadavky na ukončení:
Studentovi bude udělen zápočet vedoucím závěrečné práce po splnění následujících požadavků:
- průběžné konzultace s vedoucím práce,
- odevzdaná práce nevykazuje znaky plagiátorství,
- práce je vypracována v souladu s platnými předpisy univerzity a univerzitních součástí,
- elektronická i tištěná verze práce je shodná,
- vložení závěrečné práce ve stanoveném termínu do UIS.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
SLANÝ, A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. 1. vyd. Brno: MU, 1993. 64 s. ISBN 80-210-0727-3.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
SYNEK, M. -- SEDLÁČKOVÁ, H. -- SVOBODOVÁ, I. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. 2. vyd. Praha: VŠE, 1999. 64 s. ISBN 80-7079-131-4.
PRAHA, Č. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.
ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZKA-SZ Správa zeleně, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ZI-Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 1. 6. 2020.

Typ výstupu: