Sylabus předmětu GEN - Genetika (ZF - LS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GEN
Název v jazyce výuky: Genetika
Název česky: Genetika
Název anglicky: Genetics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jakub Pečenka (cvičící, přednášející)
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jan Wohlmuth (cvičící)
Výchozí předměty: Botanika I nebo Botanika nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Navázat na středoškolské znalosti genetiky, rozvinout a prohloubit je na základě znalostí fyziologie rostlin a botaniky<br>Naučit posluchače chápat genetiku v širším kontextu biologických nauk<br>Ukázat posluchačům praktické možnosti využití moderní genetiky a genomiky v zemědělství a v zahradnictví
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 2/2)
 
a.Historie genetiky.
b.Rozmnožování organismů a jeho genetické důsledky
c.Role meiózy v přenosu a distribuci genetické informace

2.Základy molekulární genetiky (dotace 6/6)
 
a.Struktura NK, genetický kód, centrální dogma.
b.Replikace a exprese eukaryotického genomu. Regulace exprese.
c.Organizace eukaryotického genomu, zvláštnosti genomu vyšších rostlin.

3.Základy obecné genetiky (dotace 8/8)
 
a.Mendelovy principy segregace a kombinace. Interakce alel téhož genu.
b.Interakce alel různých genů: epistáze, inhibice, komplementarita, multiplicita.
c.Podstata kvantitativních znaků. Aditivní systém, systém s dominancí, interakce v polygenních systémech. Genetická a negenetická proměnlivost, heritabilita. Heteróza, kombinační schopnosti.
d.Princip genové vazby, vyjadřování síly vazby a její odhad. Princip vazbového mapování.
e.Chromozómové a genotypové určení pohlaví. Determinace pohlaví u rostlin. Dědičnost vázaná na pohlaví. Inkompatibilní systémy rostlin.

4.Proměnlivost a nestabilita genomu (dotace 6/6)
 
a.Genové mutace. Indukce a detekce mutací, mechanismus vzniku mutací. Reparační procesy.
b.Chromozómové aberace. Mechanismus vzniku chromozómových aberací, typy aberací. Cytologické mapy a srovnání s vazbovými mapami. .
c.Genomové mutace. Polyploidie, aneuploidie, haploidie
d.Vnější znaky mimojaderné dědičnosti. Plastidový a mitochondriový genom. Exprese plastidových a mitochondriových genů.
e.Transpozóny, vnější projevy, molekulární podstata, nestabilita genomu

5.Populační a evoluční genetika (dotace 3/3)
 
a.Genotypová a fenotypová struktura populace. Hardy - Weinbergerova rovnováha. Systematické procesy a disperzní proces
b.Hybné síly a mechanismy evoluce. Syntéza Darwinovy vývojové teorie a genetiky. Neodarwinismus a Kimurova teorie neutrální evoluce

6.Genové manipulace (dotace 3/3)
 
a.Základní metody a postupy genových manipulací. Strategie genových manipulací u rostlin,
b.techniky a metody genových manipulací, DNA fingerprinting,.RFLP, VNTR, metody založené na PCR, .
c.problematika GMO

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Predikce reakcí organizmů a populací na prostředí v následujících generacích
-Schopnost odhadu genetické složky variability v populacích i v potomstvech individuálních rodičů
-Schopnost popsat genotyp parentální generace na základě analýzy potomstev
-Schopnost zhodnotit změny metabolizmu rostliny na základě informací o genomu a transkriptomu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičení, zpracování a prezentace zadané semestrální práce
a písemný test,

zkouška: písemný test (je třeba dosáhnout 80% správných odpovědí), ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSNUSTAD, P. -- SIMMONS, M.GenetikaBrnoMasarykova univerzita Brno2009978-80-210-4852-2
ZURBAN, T. -- VYHNÁNEK, T.Virtuální svět genetiky.Brno80-7157-613-1
ZURBAN, T. -- VYHNÁNEK, T.Virtuální svět genetiky 1 - základní principy genetiky

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: