Sylabus predmetu BOTAN - Botanika (KA) (ZF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOTAN
Název v jazyce výuky: Botanika (KA)
Název česky: Botanika (KA)
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: AKR19
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy morfologie, fyziologie rostlin a s životním cyklem probíraných skupin s důrazem na jejich rozmnožování – vztaženo na vybrané konkrétní rostlinné taxony nebo systematické skupiny. Znalosti dominantních a diagnostických druhů ekologických skupin jsou interpretovány do poznání nejvýznamnějších charakteristik vybraných biotopů České republiky. Výuka je členěna do tří tématických bloků, s důrazem na jejich propojení a orientaci v souvislostech.
Hlavní témata:
− Základy evoluční morfologie rostlin: témata související s fylogenezí, s přizpůsobením se stanovištním poměrům a s identifikací rostlin.
− Základy fyziologie rostlin: témata související s kvetením a přežíváním vegetačně nepříznivých období.
− Systematická botanika: zaměření výlučně na vyšší rostliny - kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné. Výběr taxonů odpovídá požadavkům na znalost dominantních a diagnostických druhů dle ekologických skupin (biotopů), pro vybrané čeledě jsou detailněji specifikovány jejich diagnosticko-morfologické charakteristiky.
 
Obsah předmětu:
1.Morfologie a fyziologie rostlin (dotace 2/2)
 
a.Úvod do biologie, systém živých organismů, endosymbiotická teorie, buňka prokaryotická versus rostlinná eukaryotická, stavba eukaryotické rostlinné buňky, buněčné dělení, buněčný cyklus
b.Pletiva – třídění (pravá, nepravá; dělivá, trvalá; krycí, vodivá, základní), vznik, popis, vlastnosti
c.Kořen - anatomická a morfologická stavba (primární a sekundární), modifikace a metamorfózy, růst, funkce
d.Stonek – anatomická a morfologická stavba (primární a sekundární), modifikace a metamorfózy, růst, funkce
e.List, pupen – anatomická a morfologická stavba, modifikace a metamorfózy, růst, funkce
f.Květ, květenství, opylení, oplození, semeno, plod, plodenství, způsoby vzniku nové generace

2.Systematika cévnatých rostlin (dotace 2/2)
 
a.Systematika a taxonomie, nomenklatura, taxony a jejich hierarchie, přehled systému organizmů a rostlin, endosymbióza jako nejdůležitější fylogenetická událost
b.Fylogenetická návaznost nižších a vyšších rostlin, psilofyty
c.Pteridophytae - kapraďorosty: charakteristika, morfologie, rozmnožování, životní cyklus, systém a zástupci
d.Gymnospermophytae - nahosemenné: charakteristika, morfologie, rozmnožování, detaily oplození, životní cyklus, systém
e.Angiospermophytae - krytosemenné: charakteristika, morfologie, rozmnožování, detaily oplození a vzniku semene, životní cyklus, systém
f.Morfologické znaky krytosemenných pro úspěšnost v ústní části zkoušky: životní formy, příslušnost k třídám krytosemenných, stonek, listy, květy, plody, primitivní znaky krytosemenných

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku58 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování seminární práce10 h
zhotovení herbáře10 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: k udělení zápočtu musí student splnit tyto podmínky: (1) důsledná docházka do cvičení, (2) plnění průběžných testů na každém cvičení, (3) úspěšná kontrola vyhotovených zákresů a zápisků, (4) splnění požadovaných bodů na zápočtovém testu, (5) úplné absolvování hlavních cvičení, (6) vytvoření seminární práce na vybraném území min. 10 ha velkém a 10 technicky dobře vyhotovených herbářových položek z tohoto území.
Zkouška: -písemná část z otázek všech celků, min. požadavek na hodnocení jednotlivých otázek je st. E; ústní část sestává z otázek rozmnožování semenných rostlin a morfologické charakteristiky vybrané čeledi krytosemenných rostlin.

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DDeyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. Academia, Praha.
DNovák J., Skalický M. (2007): Botanika II. Systém rostlin. ČZU v Praze.
DPacková P., Řepka R. (2007): Praktikum speciální botaniky. CD room.
DPavlová L., Fischer L. (2012): Růst a vývoj rostlin. Karolinum, Praha.
DProcházka S. et al.: (2007): Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. MZLU Brno.
DŘepka R., Koblížek J. (2011): Systematická botanika. Mendelu v Brně.
DSkoumalová A., Hrouda L. (2018): Rostliny naší přírody. Academia, Praha.
DUher J. (2001): Úvod do fylogeneze vyšších rostlin. MZLU Brno.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 10. 2019.

Typ výstupu: