Sylabus predmetu FYTOC - Fytocenologie (ZF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FYTOC
Název v jazyce výuky: Fytocenologie
Název česky: Fytocenologie
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Michal Friedl (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Vědy o Zemi I (KA) a AKR19
 
Zaměření předmětu:
Pochopit zákonitosti formování rostlinných společenstev v kulturní krajině, zvládnout základy jejich analýzy, dokázat rostlinná společenstva charakterizovat a zařazovat podle geobotanického a geobiocenologického klasifikačního systému.
 
Obsah předmětu:
1.1. Význam, náplň, vývoj a současné trendy fytocenologie a geobiocenologie (dotace 2/0)
2.2. Základní pojmy a jejich souvislosti (flóra, vegetace, ekotop, biota, fytocenóza, biocenóza, biotop, ekosystém, geobiocenóza, geobiocén, skupina typů geobiocénů, asociace, synusie, formace, biom) (dotace 2/0)
3.3. Metody studia vegetace (dotace 5/6)
 
a.3.1 Analytické znaky fytocenóz (floristická skladba, patrovitost, abundance, dominance, sociabilita, vitalita, životní formy rostlin)
b.3.2 Fytocenologická plocha a zápis, minimální areál fytocenózy
c.3.3 Syntetické znaky fytoceóz (fytocenologická tabulka, presence, konstance, fidelita, pokryvná hodnota druhu, význačná druhová kombinace, floristická podobnost)

4.4. Interakce vegetace a prostředí (dotace 4/0)
 
a.4.1 Vegetace a klima (teplo, světlo, voda, vítr, chemismus ovzduší)
b.4.2 Vegetace a reliéf (katéna, hmotnost pohoří, expozice, nadmořská výška)
c.4.3 Vegetace a půda
d.4.4 Vegetace a voda
e.4.5 Vegetační fenomény – vrcholový, anemo-orografické systémy, krasový, říční (údolní), nivní, hadcový, pískovcový
f.4.6 Vegetace a oheň
g.4.7 Vliv živočichů na vegetaci
h.4.8 Ekoelementy, ekologická konstituce druhů

5.5. Dynamika vegetace (dotace 4/0)
 
a.5.1 Růst a šíření populací rostlin
b.5.2 Vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin (vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, alelopatie, symbióza, mykorhiza, parazitismus, epifitismus)
c.5.3 Strategie populací (strategie primární -- R,C,S, sekundární)
d.5.4 Sukcese
e.5.5 Dynamika přírodního lesa (přípravný, přechodný a závěrečný les, stadia nástupu,dorůstání, zralosti a rozpadu)
f.5.6 Stabilita a působení stresových faktorů
g.5.7 Principy a mechanismy regenerace

6.6. Rozšíření a vývoj vegetace (dotace 4/0)
 
a.6.1 Biogeografické říše
b.6.2 Zonálnost vegetace
c.6.3 Stupňovitost vegetace
d.6.4 Floroelementy
e.6.5 Vývoj vegetace v pleistocénu
f.6.6 Vývoj vegetace v holocénu
g.6.7 Vliv člověka na vegetaci

7.7. Klasifikace vegetace (dotace 5/2)
 
a.7.1 Curyšsko-montpeliérský systém
b.7.2 Katalog biotopů České republiky
c.7.3 Geobiocenologická typologie
d.7.4 Lesnicko-typologický klasifikační systém
e.7.5 Klasifikace vegetace podle intenzity antropického ovlivnění a podle stupně ekologické stability

8.8. Mapování vegetace (dotace 0/2)
 
a.8.1 Základy vegetačního mapování
b.8.2 Mapy potenciálního stavu vegetace a mapy rekonstrukční
c.8.3 Mapy aktuální vegetace, principy mapování biotopů

9.9. Vegetace v kulturní krajině (dotace 2/2)
 
a.9.1 Principy ochrany přírody a krajiny
b.9.2 Principy tvorby přírodě blízkých společenstev, ekologické sítě
c.9.3 Expanzivní a invazní druhy

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     práce v terénu32 h
     odborná exkurze16 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku24 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     příprava na průběžný test16 h
     zpracování seminární práce32 h
Celkem188 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, hlavních terénních cvičeních, úspěšné splnění průběžných testů a odevzdání seminární práce. Zápočet je udělen po úspěšné ústní obhajobě seminární práce. Při písemné a ústní zkoušce jsou ověřovány znalosti předmětu dle obsahové náplně.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZAMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J.Geobiocenologie I.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-397-3
ZBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
ZKUČERA, T. -- CHYTRÝ, M. -- KOČÍ, M.Katalog biotopů České republikyPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR2010978-80-87457-03-0
ZMORAVEC, J. a kol.FytocenologiePrahaAcademia200080-200-0128-X
ZVONDRUŠKOVÁ, H.Metodika mapování krajinyPrahaČeský ústav ochrany přírody1994

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 4. 11. 2019.

Typ výstupu: