Sylabus predmetu FYTOC - Fytocenologie (ZF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FYTOC
Název předmětu česky:
Fytocenologie
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Michal Friedl, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: (Vědy o Zemi I (KA) nebo Vědy o Zemi I (RSZ)) a AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
11.00-12.50M1.09M. Friedl
Přednáška
Každý týden64
Pondělí
15.00-16.50
B45
Cvičení
Každý týden
30
Pondělí17.00-18.50B45M. Friedl
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
7.00-14.50
C01
není určen
Cvičení
Nepravidelně
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopit zákonitosti formování rostlinných společenstev v kulturní krajině, zvládnout základy jejich analýzy, dokázat rostlinná společenstva charakterizovat a zařazovat podle geobotanického a geobiocenologického klasifikačního systému.
 
Obsah předmětu:
1.
1. Význam, náplň, vývoj a současné trendy fytocenologie a geobiocenologie (dotace 2/0)
2.2. Základní pojmy a jejich souvislosti (flóra, vegetace, ekotop, biota, fytocenóza, biocenóza, biotop, ekosystém, geobiocenóza, geobiocén, skupina typů geobiocénů, asociace, synusie, formace, biom) (dotace 2/0)
3.
3. Metody studia vegetace (dotace 5/6)
 
a.3.1 Analytické znaky fytocenóz (floristická skladba, patrovitost, abundance, dominance, sociabilita, vitalita, životní formy rostlin)
b.
3.2 Fytocenologická plocha a zápis, minimální areál fytocenózy
c.
3.3 Syntetické znaky fytoceóz (fytocenologická tabulka, presence, konstance, fidelita, pokryvná hodnota druhu, význačná druhová kombinace, floristická podobnost)

4.4. Interakce vegetace a prostředí (dotace 4/0)
 
a.
4.1 Vegetace a klima (teplo, světlo, voda, vítr, chemismus ovzduší)
b.
4.2 Vegetace a reliéf (katéna, hmotnost pohoří, expozice, nadmořská výška)
c.
4.3 Vegetace a půda
d.
4.4 Vegetace a voda
e.
4.5 Vegetační fenomény – vrcholový, anemo-orografické systémy, krasový, říční (údolní), nivní, hadcový, pískovcový
f.
4.6 Vegetace a oheň
g.
4.7 Vliv živočichů na vegetaci
h.
4.8 Ekoelementy, ekologická konstituce druhů

5.
5. Dynamika vegetace (dotace 4/0)
 
a.
5.1 Růst a šíření populací rostlin
b.
5.2 Vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin (vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, alelopatie, symbióza, mykorhiza, parazitismus, epifitismus)
c.
5.3 Strategie populací (strategie primární -- R,C,S, sekundární)
d.
5.4 Sukcese
e.
5.5 Dynamika přírodního lesa (přípravný, přechodný a závěrečný les, stadia nástupu,dorůstání, zralosti a rozpadu)
f.5.6 Stabilita a působení stresových faktorů
g.
5.7 Principy a mechanismy regenerace

6.6. Rozšíření a vývoj vegetace (dotace 4/0)
 
a.
6.1 Biogeografické říše
b.
6.2 Zonálnost vegetace
c.
6.3 Stupňovitost vegetace
d.
6.4 Floroelementy
e.
6.5 Vývoj vegetace v pleistocénu
f.
6.6 Vývoj vegetace v holocénu
g.
6.7 Vliv člověka na vegetaci

7.7. Klasifikace vegetace (dotace 5/2)
 
a.
7.1 Curyšsko-montpeliérský systém
b.
7.2 Katalog biotopů České republiky
c.
7.3 Geobiocenologická typologie
d.
7.4 Lesnicko-typologický klasifikační systém
e.7.5 Klasifikace vegetace podle intenzity antropického ovlivnění a podle stupně ekologické stability

8.8. Mapování vegetace (dotace 0/2)
 
a.
8.1 Základy vegetačního mapování
b.8.2 Mapy potenciálního stavu vegetace a mapy rekonstrukční
c.
8.3 Mapy aktuální vegetace, principy mapování biotopů

9.
9. Vegetace v kulturní krajině (dotace 2/2)
 
a.
9.1 Principy ochrany přírody a krajiny
b.
9.2 Principy tvorby přírodě blízkých společenstev, ekologické sítě
c.9.3 Expanzivní a invazní druhy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
práce v terénu
32 h
odborná exkurze
16 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku24 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
příprava na průběžný test
16 h
zpracování seminární práce
32 h
Celkem188 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je účast na hlavních terénních cvičeních a úspěšné dosažení alespoň 40 bodů z průběžného hodnocení (testy a elaboráty ze cvičení). Zkouška je ústní a skládá se z obhajoby seminární práce a ověření znalostí dle obsahové náplně.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
AMBROS, Z. -- ŠTYKAR, J. Geobiocenologie I. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 63 s. ISBN 80-7157-397-3.
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
KUČERA, T. -- CHYTRÝ, M. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.
MORAVEC, J. a kol. Fytocenologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 403 s. ISBN 80-200-0128-X.
VONDRUŠKOVÁ, H. Metodika mapování krajiny. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 55 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 17. 2. 2020.

Typ výstupu: