Sylabus predmetu BOTAR - Botanika (RSZ) (ZF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BOTAR
Název předmětu česky:
Botanika (RSZ)
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Šebesta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
15.00-16.50
B43
není určenCvičení
Každý týden
6
Pondělí
17.00-18.50
B43
není určen
Cvičení
Každý týden
6
Úterý
7.00-14.50
C01
není určen
Cvičení
Nepravidelně
22
Úterý
11.00-12.50
Q02
není určenPřednáškaKaždý týden170
Úterý
13.00-14.50
B43není určenCvičení
Každý týden
7
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy morfologie, fyziologie rostlin a s životním cyklem probíraných skupin s důrazem na jejich rozmnožování – vztaženo na vybrané konkrétní rostlinné taxony nebo systematické skupiny. Znalosti dominantních a diagnostických druhů ekologických skupin jsou interpretovány do poznání nejvýznamnějších charakteristik vybraných biotopů České republiky. Výuka je členěna do tří tématických bloků, s důrazem na jejich propojení a orientaci v souvislostech.
Hlavní témata:
− Základy evoluční morfologie rostlin: témata související s fylogenezí, s přizpůsobením se stanovištním poměrům a s identifikací rostlin.
− Základy fyziologie rostlin: témata související s kvetením a přežíváním vegetačně nepříznivých období.
− Systematická botanika: zaměření výlučně na vyšší rostliny - kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné. Výběr taxonů odpovídá požadavkům na znalost dominantních a diagnostických druhů dle ekologických skupin (biotopů), pro vybrané čeledě jsou detailněji specifikovány jejich diagnosticko-morfologické charakteristiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Morfologie a fyziologie rostlin (dotace 2/2)
 
a.Úvod do biologie, systém živých organismů, endosymbiotická teorie, buňka prokaryotická versus rostlinná eukaryotická, stavba eukaryotické rostlinné buňky, buněčné dělení, buněčný cyklus
b.
Pletiva – třídění (pravá, nepravá; dělivá, trvalá; krycí, vodivá, základní), vznik, popis, vlastnosti
c.
Kořen - anatomická a morfologická stavba (primární a sekundární), modifikace a metamorfózy, růst, funkce
d.Stonek – anatomická a morfologická stavba (primární a sekundární), modifikace a metamorfózy, růst, funkce
e.List, pupen – anatomická a morfologická stavba, modifikace a metamorfózy, růst, funkce
f.
Květ, květenství, opylení, oplození, semeno, plod, plodenství, způsoby vzniku nové generace

2.
Systematika cévnatých rostlin (dotace 2/2)
 
a.Systematika a taxonomie, nomenklatura, taxony a jejich hierarchie, přehled systému organizmů a rostlin, endosymbióza jako nejdůležitější fylogenetická událost
b.
Fylogenetická návaznost nižších a vyšších rostlin, psilofyty
c.
Pteridophytae - kapraďorosty: charakteristika, morfologie, rozmnožování, životní cyklus, systém a zástupci
d.
Gymnospermophytae - nahosemenné: charakteristika, morfologie, rozmnožování, detaily oplození, životní cyklus, systém
e.
Angiospermophytae - krytosemenné: charakteristika, morfologie, rozmnožování, detaily oplození a vzniku semene, životní cyklus, systém
f.Morfologické znaky krytosemenných pro úspěšnost v ústní části zkoušky: životní formy, příslušnost k třídám krytosemenných, stonek, listy, květy, plody, primitivní znaky krytosemenných

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná praxe
24 h
příprava na zkoušku
58 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování seminární práce
10 h
zhotovení herbáře
10 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: k udělení zápočtu musí student splnit tyto podmínky: (1) důsledná docházka do cvičení, (2) plnění průběžných testů na každém cvičení, (3) úspěšná kontrola vyhotovených zákresů a zápisků, (4) splnění požadovaných bodů na zápočtovém testu, (5) úplné absolvování hlavních cvičení, (6) vytvoření seminární práce na vybraném území min. 10 ha velkém a 10 technicky dobře vyhotovených herbářových položek z tohoto území.
Zkouška: -písemná část z otázek všech celků, min. požadavek na hodnocení jednotlivých otázek je st. E; ústní část sestává z otázek rozmnožování semenných rostlin a morfologické charakteristiky vybrané čeledi krytosemenných rostlin.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NOVÁK, J. -- SKALICKÝ, M. Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika. 2. vyd. Praha: Powerprint, 2009. 336 s. ISBN 978-80-904011-5-0.

Doporučená:
Deyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. Academia, Praha.
Novák J., Skalický M. (2007): Botanika II. Systém rostlin. ČZU v Praze.
Packová P., Řepka R. (2007): Praktikum speciální botaniky. CD room.
Pavlová L., Fischer L. (2012): Růst a vývoj rostlin. Karolinum, Praha.
Procházka S. et al.: (2007): Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. MZLU Brno.
Řepka R., Koblížek J. (2011): Systematická botanika. Mendelu v Brně.
Skoumalová A., Hrouda L. (2018): Rostliny naší přírody. Academia, Praha.
Uher J. (2001): Úvod do fylogeneze vyšších rostlin. MZLU Brno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 14. 2. 2020.

Typ výstupu: