Sylabus předmětu VEZ2R - Vědy o Zemi II (RSZ) (ZF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VEZ2R
Název předmětu česky:
Vědy o Zemi II (RSZ)
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/24 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
AKR19
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Úterý
7.00-14.50B32A. Kučera, V. VranováCvičení
Nepravidelně
22
 
Úterý
7.00-8.50
B11V. Vranová
Cvičení
Každý týden
20
 
Úterý
9.00-10.50Q02PřednáškaKaždý týden170 
Úterý
17.00-18.50
B11
není určen
Cvičení
Každý týden
15 
Středa
17.00-18.50
B11
Cvičení
Každý týden
20
 
Sobota
14.00-18.50
ZFAC1 (Led)
Přednáška
Nepravidelně
2418.4.2020 bude výuka probíhat v Brně - místnost B11.
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je seznámit posluchače se základními minerály a horninami. Pochopit základy geomorfologie, hydrogeologie a užitné geologie ve vazbě na krajinářskou praxi. Pochopit geologický vznik krajiny. Porozumět vztahu hornina-půda-rostlina-krajina. Aktivní pochopení vzniku půd a procesů v půdním prostředí. Aktivní znalost půdních vlastností, pedogenetických procesů a jednotlivých půdních jednotek umožňuje vnímání základních vlastností krajiny: charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
0 h
cvičení
16 h
0 h
laboratorní práce
8 h0 h
práce v terénu
20 h20 h
odborná exkurze24 h0 h
konzultace
0 h20 h
příprava na zkoušku
20 h
40 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
15 h
příprava na průběžný test
5 h
10 h
příprava prezentace
0 h
5 h
zpracování protokolů
5 h
0 h
zpracování seminární práce
20 h
30 h
Celkem152 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: odevzdání protokolů ze cvičení v laboratoři a terénního zápisníku z výuky v terénu. Odevzdání seminární práce, kde je geologická i půdoznalecká část, účast na cvičeních a hlavních terénních cvičeních. Závěrečný test (úspěšné odpovědi musí být ze 70% správně).
Zkouška: písemná část (úspěšné odpovědi musí být ze 70% správně) a ústní část.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.
BAJER, A. a kol. Krajina a geodiverzita : neživá příroda jako základ krajinných a kulturních hodnot. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 159 s. ISBN 978-80-87443-11-8.
LISÁ, L. -- BAJER, A. Manuál geoarcheologa, aneb, Jak hodnotit půdy a sedimenty. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně :, 2014. 58 s. ISBN 978-80-7509-000-3.
VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2017. 362 s. ISBN 978-80-7458-103-8.
VRANOVÁ, V. -- ŠIMKOVÁ, P. Atlas základních hornin Českého masivu.  [online]. 2007. URL: http://jirman.info/www/ugp/atlas_zakl_horn/index.html.
VRANOVÁ, V. -- REJŠEK, K. Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí.  [online]. 2008. URL: http://jirman.info/www/ugp/terenni_setreni/index.html.
VRANOVÁ, V. -- REJŠEK, K. Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě".  [online]. MENDELU. 2009. URL: http://wood.mendelu.cz/others/procesy_v_pude/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 30. 1. 2020.

Typ výstupu: