Sylabus predmetu PSM - Pokročilé statistické metody a modely (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PSM
Název v jazyce výuky: Pokročilé statistické metody a modely
Název česky: Pokročilé statistické metody a modely
Název anglicky: Advanced Statistical Methods and Models
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Ekonometrie II
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických a praktických znalostí z oblasti aplikace pokročilých statistických metod. Poznání principů práce s moderním výpočetním systémem Matlab. Korektní prezentace statistických výstupů. Využití vícerozměrných statistických metod pro ekonomická data. Student by měl být schopen po absolvování předmětu efektivně provádět nadstandardní analýzy makroekonomických i mikroekonomických dat.
 
Obsah předmětu:
1.Základy práce ve výpočetním systému Matlab (dotace 6/6)
 
a.Princip práce ve výpočetním systému Matlab
b.Algoritmizace statistických a ekonometrických úloh
c.Hromadné zpracování dat

2.Prezentace statistických výstupů (dotace 2/2)
 
a.Metodologie prezentace statistických výstupů
b.Obvyklé chyby v prezentaci numerických a grafických výstupů
c.Koncept "Big Data"

3.Vybrané statistické metody, testy a postupy (dotace 4/4)
 
a.Pearsonova a Spearmanova korelace
b.Testování závislosti ordinálních veličin
c.Podíl šancí
d.Obecná lineární hypotéza
e.Testy shody tří a více středních hodnot (faktorová ANOVA)

4.Klasifikační problémy (dotace 2/2)
 
a.Hierarchická shluková analýza
b.Dendrogram
c.Další techniky klasifikace

5.Analýza hlavních komponent (dotace 2/2)
 
a.Podstata metody
b.Grafické výstupy analýzy

6.Faktorová analýza (dotace 2/2)
 
a.Podstata metody
b.Identifikace faktorů

7.Analýza panelových dat (dotace 4/4)
 
a.Úvod do problematiky
b.Praktická realizace analýzy

8.VEC model (dotace 2/2)
 
a.Definice, vztah k VAR modelu
b.Praktická aplikace

9.Nelineární modely v ekonomii (dotace 2/2)
 
a.Specifika odhadu parametrů nelineárních modelů
b.Vybrané nelineární modely

10.Simulace ekonomických jevů (dotace 2/2)
 
a.Generování náhodných veličin
b.Simulace spojené s vícerozměrným regresním modelem
c.Tvorba scénářů vývoje

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen používat metody analýzy vícerozměrných dat.
-Student je schopen pracovat s nelineárními modely
-Student je schopen pracovat ve výpočetním systému Matlab
-Student je schopen simulovat ekonomické jevy
-Student zná a dokáže aplikovat pokročilé ekonometrické modely a metody

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku37 h
     příprava na průběžné hodnocení40 h
     příprava prezentace5 h
     zpracování seminární práce30 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru studenti vypracovávají semestrální projekt, který je hodnocen jako úspěšný či neúspěšný. V případě neúspěšného semestrálního projektu jej lze jedenkrát přepracovat. V případě úspěšného semestrálního projektu jsou studenti oprávněni zapsat se na zkoušku, která je ústní.

Předmět je možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMastering MATLABHarlowPearson978-0-273-75213-4
ZHAMPEL, D. -- JANOVÁ, J. -- VISKOTOVÁ, L.MATLABBrnoMendelova univerzita v Brně2018978-80-7509-543-5
ZHEBÁK, P. a kol.Statistické myšlení a nástroje analýzy datPrahaInformatorum2013978-80-7333-105-4
ZMELOUN, M. -- MILITKÝ, J. -- HILL, M.Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladechPrahaAcademia2012978-80-200-2071-0
DANDĚL, J.Statistické metodyPrahaMatfyzpress2007978-80-7378-003-6
DStatistical rules of thumbHobokenWiley978-0-470-14448-0
DHEBÁK, P. a kol.Vícerozměrné statistické metody [3]PrahaInformatorium200580-7333-039-3
DLÜTKEPOHL, H.New introduction to multiple time series analysisBerlinNew York :20053-540-40172-5
DTUČEK, D.Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi ZlínČSOP2011978-80-260-0023-5
DZAPLATÍLEK, K. -- DOŇAR, B.MATLAB pro začátečníkyPrahaBEN - technická literatura200580-7300-175-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 10. 2019.

Typ výstupu: