Sylabus předmětu UZN - Účetnictví a zdanění neziskových organizací (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UZN
Název v jazyce výuky: Účetnictví a zdanění neziskových organizací
Název česky: Účetnictví a zdanění neziskových organizací
Název anglicky: Accounting and taxation of non-profit organizations
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Milena Otavová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky účetnictví a zdaňování v oblasti neziskových organizací, které vyplývají z charakteru jejich činnosti. Student bude seznámen se specifiky v účtování a zdaňování neziskových organizací především na příkladu obcí, příspěvkových organizací, politických stran a hnutí, obecně prospěšných společností, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací. V části, která bude věnována zdanění neziskových subjektů, získá student znalosti především z oblasti daně z příjmů právnických osob a dále daně z přidané hodnoty.
 
Obsah předmětu:
1.Postavení, funkce a rozdělení účetních jednotek v ČR, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. (dotace 2/0)
 
a.Rozdělení účetních jednotek.
b.Vznik a registrace těchto jednotek.

2.Právní úprava účetnictví neziskových organizací (dotace 3/0)
3.Financkování neziskových organizací (dotace 3/0)
 
a.Státní dotační politika.

4.Specifičnost účetnictví neziskových organizací (dotace 3/0)
 
a.Hlavní činnost.
b.Hospodářská činnost.

5.Majetek, vlastnické vztahy, způsoby nabývání majetku (dotace 3/0)
6.Fondy neziskových organizací (dotace 3/0)
7.Zachycování nákladů a výnosů neziskových organizací (dotace 3/0)
8.Účetní uzávěrka a závěrka neziskových organizací (dotace 3/0)
9.Dan z příjmů právnických osob u neziskových subjektů (dotace 7/0)
10.Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků (dotace 6/0)
 
a.Předmět daně, plnění, která nejsou předmětem daně.
b.Osvobozená plnění s nárokem na odpočet, osvobozená plnění bez nároku na odpočet.
c.Uplatnění poměrné části odpočtu.

11.Uplatňování daně z přidané hodnoty u soukomoprávních neziskových subjektů (dotace 3/0)
12.Daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí u neziskových subjektů (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost sestavení účetní závěrky neziskové organizace a interpretace jejích položek
-Porozumění metodám přřazování nákladů
-Schopnost vymezit podstatu specifických účetních případů v neziskové organizaci
-Student je schopen prakticky řešit daňové situace v neziskových organizacích

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku53 h
     příprava na průběžné hodnocení45 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Písemná zkouška obsahuje teoretické otázky a konkrétní příklady probírané problematiky předmětu (daň z příjmu a daň z přidané hodnoty) - praktický pohled. Písemná zkouška spočívá v celkové orientaci studované problematiky, má prokázat, zda si student osvojil podstatné souvislosti, tvořící obsah předmětu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMÁČE, M.Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státuPrahaGRADA2012978-80-247-3637-2
ZMOCKOVČIAKOVÁ, A. -- PROKŮPKOVÁ, D. -- MORÁVEK, Z. a kol.Příspěvkové organizace 2012-2013: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.6.2012PrahaWolters Kluwer Česká republika2012978-80-7357-736-0
ZNevýdělečné organizace 2012: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012PrahaWolters Kluwer2012978-80-7357-737-7
ZSTUCHLÍKOVÁ, H. -- KOMRSKOVÁ, S.Zdaňování neziskových organizací: zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností : s příklady z praxe 2011OlomoucANAG2011978-80-7263-658-7
DMUSILOVÁ, L. -- FITŘÍKOVÁ, D.DPH u územně samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací od roku 2010KarvináParis2010978-80-87173-10-7
DMUSILOVÁ, L. -- FITŘÍKOVÁ, D.Průvodce DPH u neziskových organizacíPrahaANAG2011978-80-7263-684-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: