Sylabus predmetu OV - Operační výzkum (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OV
Název v jazyce výuky: Operační výzkum
Název česky: Operační výzkum
Název anglicky: Operational Research
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet a řešit matematické modely reálných (především ekonomických) systémů s důrazem na hledání optimálních rozhodnutí podle zvolených kritérií. Věcně rozvíjí a prohlubuje poznatky získané v bakalářském stupni studia v obasti lineárního programování výukou dalších partií tak, aby studenti získali co nejúplnější přehled středně pokročilých metod operačního výzkumu. Zvláštní důraz se klade na praktické aplikace a schopnost užití komerčního i vlastního SW.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika operačního výzkumu, klasifikace, oblasti využití jednotlivých disciplín, základní pojmy (dotace 2/2)
2.Matematické programování (dotace 18/18)
 
a.Konvexní programování-úvod do problematiky
b.Kvadratické programování
c.Lineární lomené programování
d.Stochastické programování-jednoduché metody
e.Dynamické programování-aplikace principů v manažerském rozhodování

3.Modely obnovy (dotace 2/2)
 
a.Obnova zastarávajícího zařízení -- deterministický model
b.Obnova selhávajících prvků -- stochastický model

4.Modely řízení zásob (dotace 2/2)
 
a.Deterministické modely
b.Stochastické modely

5.Modely hromadné obsluhy (dotace 2/2)
 
a.Exponenciální modely -- M/M/1 a M/M/c
b.Optimalizace v modelech hromadné obsluhy

6.Řízení projektu (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student umí popsat postup řešení rozhodovacího problému
-Student umí sestavit a řešit realistický optimalizační model.
-Student umí vysvětlit principy pokročilých metod operačního výzkumu
-Student umí zvolit adekvátní a efektivní metodu řešení rozhodovacího problému.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h8 h
     cvičení28 h8 h
     konzultace2 h2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h20 h
     příprava na průběžný test38 h0 h
     zpracování protokolů0 h25 h
     zpracování seminární práce0 h25 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Během semestru je nutné úspěšně absolvovat průběžnou písemnou práci rozdělenou na dvě části, tj. získat alespoň 30 bodů z celkových možných 60 bodů. Průběžná písemná práce prověřuje detailní porozumění metodice řešení problémů od formulace modelu, volby metody řešení až k interpretaci výsledků. Každá z částí trvá 45 minut. Průběžnou písemnou práci je možné jedenkrát opravit. Studentům na Erasmu je umožněn zápis předmětu, přičemž průběžnou písemnou práci budou moci psát ve zkouškovém období.

V kombinované formě studia je průběžná písemná práce nahrazena samostatným řešením rozsáhlého souboru úloh z operačního výzkumu. Za řešení tohoto souboru úloh je možné získat až 60 bodů, pro úspěšné řešení tohoto souboru úloh je třeba získat alespoň 30 bodů.

Pokud student prezenčního studia úspěšně absolvuje průběžnou písemnou práci popř. student kombinovaného studia úspěšně vyřeší zadaný soubor úloh, je oprávněn přihlásit se ke zkoušce. Zkouška probíhá formou elektronického testu, kdy studenti prokazují porozumění teoretickým základům probíraných metod a znalosti z oblasti metodologie operačního výzkumu. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je zisk nejméně 32 bodů z celkových 64 bodů.
V případě, že průběžná písemná práce (u kombinované formy samostatně řešené příklady) či zkouškový elektronický test není splněn, je student hodnocen známkou F.

Výsledná známka se určuje ze součtu bodů ze zkouškového testu a průběžného testu.


[100; 124] bodů - A
[90; 100) bodů - B
[80; 90) bodů - C
[70; 80) bodů - D
[62; 70) bodů - E

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJABLONSKÝ, J.Operační výzkumPrahaVŠE200180-245-0162-7
ZJANOVÁ, J. -- KOLMAN, P.Vybrané kapitoly z operačního výzkumuBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-488-4
DPLEVNÝ, M. -- ŽIŽKA, M.Modelování a optimalizace v manažerském rozhodováníPlzeňZápadočeská univerzita2007978-80-7043-435-2
DHILLIER, F S.Introduction to operations researchBostonMcGraw-Hill2010978-007-126767-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 10. 2019.

Typ výstupu: