Sylabus předmětu FU2 - Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FU2
Název v jazyce výuky: Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4
Název česky: Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4
Název anglicky: Financial Accounting II focusing on V4 countries
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Dr. Ing. Jana Gláserová (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané absolvováním předmětu Finanční účetnictví I. Navazuje na výklad základních pojmů teorie účetnictví, zásad a metod účetnictví, které jsou využívány při zobrazování hospodářských transakcí uskutečňovaných konkrétními ekonomickými subjekty v účetnictví. Obsahuje detailnější postupy účtování o majetku, závazcích a vlastním kapitálu podniku. Zvláštní pozornost je věnována sestavování účetních výkazů, interpretaci účetních dat a jejich ekonomickému významu. Předmětem zájmu budou také podnikové kombinace a konsolidovaná účetní závěrka, problematika přeměn, zániku a zrušení obchodních společností . Vymezuje i specifické účetní postupy u různých typů obchodních společností a družstev. Předmět také studentům poskytuje informace o systémech výkaznictví zemí skupiny V4. Hlavní důraz je kladen na odlišnost v účetním výkaznictví Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky.
 
Obsah předmětu:
1.Ocenění a účtování zásob vlastní výroby v návaznosti na výrobní cyklus v průběhu účetního období a k rozvahovému dni (dotace 2/2)
2.Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (dotace 2/2)
 
a.Pořízení majetkových cenných papírů a účastí prvním vlastníkem
b.Dluhové cenné papíry
c.Základní postupy v oblasti účtování finančních derivátů

3.Zúčtovací vztahy -- vybrané problémy (dotace 4/6)
 
a.Účtování o směnkách jako o platebním prostředku
b.Reklamace, slevy z cen při nákupech i při poskytování výkonů
c.Účtování o dotacích a vybraných daních (spotřební daň, složitější souvislosti účtování o DPH)
d.Zúčtování se zahraničím -- dovoz a vývoz majetku a služeb, oceňování majetku a dluhů k rozvahovému dni, zahraniční jednotky (provozovny a subjekty)
e.Nákup a prodej pohledávek, odpisy pohledávek a opravné položky k pohledávkám
f.Odložená daň z příjmů

4.Vybrané problémy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku (dotace 2/2)
 
a.Pořízení hmotného a nehmotného majetku ze zahraničí
b.Finanční leasing -- specifické postupy (různé varianty podle formulace leasingové smlouvy, zahraniční leasing, postoupení a předčasné ukončení leasingu, technické zhodnocení na najatém majetku)
c.Specifické operace u dlouhodobého majetku k rozvahovému dni

5.Specifika účtování o zemědělské výrobě (dotace 2/1)
6.Operace s podnikem (dotace 4/4)
 
a.Nákup, prodej, vklad, nájem podniku
b.Vznik a účetní zachycení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
c.Účetní postupy při přeměnách obchodních společnost (fúze, rozdělení, převod jmění na společníky, změny právní formy společností)
d.Zrušení a zánik obchodní společnosti (zrušení s likvidací a bez likvidace)
e.Úpadek u dlužníka (konkurz, reorganizace, oddlužení)

7.Odlišnosti postupu účetní uzávěrky u různých typů obchodních společností (v.o.s., k.s., podnikající fyzické osoby) (dotace 2/2)
8.Účetní závěrka obchodních společností (dotace 4/3)
 
a.Sestavení účetní závěrky s podrobným zaměřením na její přílohu a další součásti
b.Konsolidovaná účetní závěrka -- základní východiska konsolidace, metody konsolidace

9.Vybrané problémy účetního výkaznictví v Polsku (dotace 2/2)
 
a.Forma a obsah účetní závěrky v Polsku:
• vymezení a oceňování aktiv a dluhů,
• obsah položek výkazů
b.Oceňování aktiv a dluhů
c.Rozdíly mezi českým a polským účetnictvím
d.Vztah mezi základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření

10.Vybrané problémy účetního výkaznictví na Slovensku (dotace 2/2)
 
a.Forma a obsah účetní závěrky na Slovensku:
• vymezení a oceňování aktiv a dluhů
• obsah položek výkazů
• income statement items and their definitions
b.Oceňování aktiv a dluhů
c.Rozdíly mezi českým a slovenským účetnictvím
d.Vztah mezi základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření

11.Přeshraniční transformace obchodních společností (dotace 2/2)
 
a.fúze
b.rozdělení

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost sestavit konkrétní druh účetní závěrky
-Dovednost volby konkrétní metody pro sestavení konzolidované účetní závěrky
-Schopnost odborné orientace v problematice operací s podnikem
-Schopnost orientace v položkách účetní závěrky

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku62 h
     příprava na průběžné hodnocení50 h
     zpracování seminární práce0 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Cvičení jsou ukončena písemným zápočtem v posledním výukovém týdnu.
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která obsahuje konkrétní příklady probírané problematiky předmětu - praktický pohled. Zkouška spočívá v celkové orientaci studované problematiky, má prokázat, zda si student osvojil podstatné souvislosti, tvořící obsah předmětu. Po složení zkoušky ( v kombinaci s jinými předměty týkajícími se účetnictví) mohou studenti získat certifikát ACCA. Úspěšné složení zápočtu i zkoušky vyžaduje 60% správných odpovědí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGLÁSEROVÁ, J.Finanční účetnictví IIBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-487-7
ZSTROUHAL, J.Účetní závěrkaPrahaWolters Kluwer Česká republika2011978-80-7357-692-9
ZSALACHOVÁ, B. -- VÍTEK, B. -- GLÁSEROVÁ, J. -- OTAVOVÁ, M.Obchodní korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty)OstravaKEY Publishing s.r.o.2014978-80-7418-220-4
DBERÁNEK, P.Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném účetnictví: výklad a řešené příkladyOlomoucANAG2011978-80-7263-681-5
DPRUDKÝ, P. -- LOŠŤÁK, M.Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2012: komentář, příklady, výklady změnOlomoucANAG2012978-80-7263-733-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: