Sylabus předmětu FU2 - Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FU2
Název předmětu česky:
Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4
Název předmětu anglicky:
Financial Accounting II focusing on V4 countries
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Dr. Ing. Jana Gláserová (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
7.00-8.50
Q28
J. GláserováCvičení
Každý týden
30
Středa
9.00-10.50
Q33
Cvičení
Každý týden
30
Středa
13.00-14.50
Q28
J. GláserováCvičení
Každý týden
30
Čtvrtek
15.00-16.50Q22Přednáška
Každý týden
90
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané absolvováním předmětu Finanční účetnictví I. Navazuje na výklad základních pojmů teorie účetnictví, zásad a metod účetnictví, které jsou využívány při zobrazování hospodářských transakcí uskutečňovaných konkrétními ekonomickými subjekty v účetnictví. Obsahuje detailnější postupy účtování o majetku, závazcích a vlastním kapitálu podniku. Zvláštní pozornost je věnována sestavování účetních výkazů, interpretaci účetních dat a jejich ekonomickému významu. Předmětem zájmu budou také podnikové kombinace a konsolidovaná účetní závěrka, problematika přeměn, zániku a zrušení obchodních společností . Vymezuje i specifické účetní postupy u různých typů obchodních společností a družstev. Předmět také studentům poskytuje informace o systémech výkaznictví zemí skupiny V4. Hlavní důraz je kladen na odlišnost v účetním výkaznictví Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Ocenění a účtování zásob vlastní výroby v návaznosti na výrobní cyklus v průběhu účetního období a k rozvahovému dni (dotace 2/2)
2.
Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (dotace 2/2)
 
a.
Pořízení majetkových cenných papírů a účastí prvním vlastníkem
b.
Dluhové cenné papíry
c.
Základní postupy v oblasti účtování finančních derivátů

3.
Zúčtovací vztahy -- vybrané problémy (dotace 4/6)
 
a.
Účtování o směnkách jako o platebním prostředku
b.Reklamace, slevy z cen při nákupech i při poskytování výkonů
c.
Účtování o dotacích a vybraných daních (spotřební daň, složitější souvislosti účtování o DPH)
d.
Zúčtování se zahraničím -- dovoz a vývoz majetku a služeb, oceňování majetku a dluhů k rozvahovému dni, zahraniční jednotky (provozovny a subjekty)
e.Nákup a prodej pohledávek, odpisy pohledávek a opravné položky k pohledávkám
f.
Odložená daň z příjmů

4.
Vybrané problémy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku (dotace 2/2)
 
a.
Pořízení hmotného a nehmotného majetku ze zahraničí
b.
Finanční leasing -- specifické postupy (různé varianty podle formulace leasingové smlouvy, zahraniční leasing, postoupení a předčasné ukončení leasingu, technické zhodnocení na najatém majetku)
c.
Specifické operace u dlouhodobého majetku k rozvahovému dni

5.
Specifika účtování o zemědělské výrobě (dotace 2/1)
6.Operace s podnikem (dotace 4/4)
 
a.
Nákup, prodej, vklad, nájem podniku
b.Vznik a účetní zachycení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
c.
Účetní postupy při přeměnách obchodních společnost (fúze, rozdělení, převod jmění na společníky, změny právní formy společností)
d.
Zrušení a zánik obchodní společnosti (zrušení s likvidací a bez likvidace)
e.
Úpadek u dlužníka (konkurz, reorganizace, oddlužení)

7.Odlišnosti postupu účetní uzávěrky u různých typů obchodních společností (v.o.s., k.s., podnikající fyzické osoby) (dotace 2/2)
8.
Účetní závěrka obchodních společností (dotace 4/3)
 
a.Sestavení účetní závěrky s podrobným zaměřením na její přílohu a další součásti
b.Konsolidovaná účetní závěrka -- základní východiska konsolidace, metody konsolidace

9.
Vybrané problémy účetního výkaznictví v Polsku (dotace 2/2)
 
a.Forma a obsah účetní závěrky v Polsku:
• vymezení a oceňování aktiv a dluhů,
• obsah položek výkazů
b.Oceňování aktiv a dluhů
c.
Rozdíly mezi českým a polským účetnictvím
d.
Vztah mezi základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření

10.
Vybrané problémy účetního výkaznictví na Slovensku (dotace 2/2)
 
a.
Forma a obsah účetní závěrky na Slovensku:
• vymezení a oceňování aktiv a dluhů
• obsah položek výkazů
• income statement items and their definitions
b.Oceňování aktiv a dluhů
c.Rozdíly mezi českým a slovenským účetnictvím
d.
Vztah mezi základem daně z příjmů a účetním výsledkem hospodaření

11.
Přeshraniční transformace obchodních společností (dotace 2/2)
 
a.
fúze
b.
rozdělení

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
0 h
příprava na zkoušku
62 h
příprava na průběžné hodnocení
50 h
zpracování seminární práce0 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Cvičení jsou ukončena písemným zápočtem v posledním výukovém týdnu.
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která obsahuje konkrétní příklady probírané problematiky předmětu - praktický pohled. Zkouška spočívá v celkové orientaci studované problematiky, má prokázat, zda si student osvojil podstatné souvislosti, tvořící obsah předmětu. Po složení zkoušky ( v kombinaci s jinými předměty týkajícími se účetnictví) mohou studenti získat certifikát ACCA. Úspěšné složení zápočtu i zkoušky vyžaduje 60% správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GLÁSEROVÁ, J. Finanční účetnictví II. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 155 s. ISBN 978-80-7375-487-7.
STROUHAL, J. Účetní závěrka. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 304 s. Téma. ISBN 978-80-7357-692-9.
SALACHOVÁ, B. -- VÍTEK, B. -- GLÁSEROVÁ, J. -- OTAVOVÁ, M. Obchodní korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 147 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-220-4.

Doporučená:
BERÁNEK, P. Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném účetnictví: výklad a řešené příklady. Olomouc: ANAG, 2011. 295 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-681-5.
PRUDKÝ, P. -- LOŠŤÁK, M. Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2012: komentář, příklady, výklady změn. 14. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 311 s. Daně. ISBN 978-80-7263-733-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace SNUC Účetnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: