Sylabus predmetu MA2A - Makroekonomie II v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MA2A
Název v jazyce výuky: Intermediate Macroeconomics
Název česky: Makroekonomie II v AJ
Název anglicky: Intermediate Macroeconomics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti makroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Kurz se postupně věnuje neoklasické ekonomii včetně Solowova růstové modelu, následuje detailní výklad neoklasického přístupu včetně analýzy otevřené ekonomiky. Poslední část kurzu se věnuje vývoji ekonomických přístupů po druhé světové válce včetně moderních přístupů (nové konzervativní přístupy, nová keynesovská, postkeynesovská alternativa).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod od makroekonomie II (dotace 2/1)
2.Určení rovnovážné produkce v podmínkách otevřené ekonomiky (dotace 2/1)
3.Model IS-LM (dotace 2/1)
4.Monetární a fiskální politika v modelu IS-LM (dotace 2/1)
5.Model IS-LM-BP v analýze otevřené ekonomiky (dotace 2/1)
6.Mundell-Flemingův model (dotace 4/2)
7.Nová Keynesovská ekonomie a alternativní výklad rigidity mezd a cen (dotace 4/2)
8.Hypotéza hystereze ve výkladu přetrvávající nezaměstnanosti (dotace 2/1)
9.Hypotéza racionálních očekávání v teoretických koncepcích nové klasické makroekonomie (dotace 2/1)
10.Teorie dlouhodobého ekonomického růstu (dotace 4/2)
11.Teorie reálného ekonomického cyklu (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže předvídat důsledky změn v ekonomice z pohledu hlavních teoretických přístupů
-Student interpretuje dopady hospodářsko-politických opatření z pohledu hlavních škol ekonomického myšlení
-Student je schopen vysvětlit rozdíly a hospodářsko-politická doporučení moderních ekonomických proudů
-Student umí nalézt příčiny určitého ekonomického jevů a doporučit řešení z pohledu hlavních ekonomických škol
-Student umí popsat a vysvětlit neoklasické a keynesovské paradigma v makroekonomi

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace10 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku52 h0 h
     příprava na průběžný test36 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkoušce předchází 2 úspěšně napsané prakticky zaměřené zápočtové testy (dohromady min. 20 bodů ze 40, každý min 8 bodů) a alespoň 2 body (z 10) za aktivní účast ve cvičení. K získání zápočtu musí student obdržet minimálně 50% ze všech bodů, které může získat na seminářích (viz výše). Udělení zápočtu je nezbytné k tomu, aby mohl student absolvovat závěrečnou zkoušku. Ze zkouškového testu musí student obdržet alespoň polovinu bodů z celkových 50. Výsledná známka je dána součtem bodů z průběhu semestru a zkouškového testu, a to:
<82,100> A
<74,81> B
<66,73> C
<58,65> D
<50,57> E
<0,49> F
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZROZMAHEL, P.MacroeconomicsIn BrnoMendel University of Agriculture and Forestry200480-7157-817-7
ZFROYEN, R T.Macroeconomics : theories and policiesUpper Saddle River, N.J.Pearson Prentice Hall2009978-0-13-712971-3
ZBURDA, M C. -- WYPLOSZ, C.Macroeconomics: a european textOxfordOxford University Press2009978-0-19-923682-4
DSNOWDON, B. -- VANE, H R.Modern macroeconomics: its origins, development and current stateCheltenhamEdward Elgar1-84542-208-2
DCARLIN, W.Macroeconomics: imperfections, institutions, and policiesOxford ;Oxford University Press20060-19-877622-5
DHEIJDRA, B J. -- PLOEG, F V D.The foundations of modern macroeconomicsOxfordOxford University Press20020-19-877617-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: