Sylabus predmetu DET - Vývoj ekonomického myšlení (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DET
Název předmětu česky:
Vývoj ekonomického myšlení
Název předmětu anglicky:
History of Economic Theories
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
Q48
CvičeníSudý týden
30
Úterý13.00-14.50Q48M. Machay
Cvičení
Lichý týden
30
Úterý
17.00-18.50
Q48
CvičeníLichý týden
30
Úterý
17.00-18.50
Q48
M. MachayCvičeníSudý týden30
Středa
13.00-14.50
Q48M. Machay
Cvičení
Lichý týden
30
Středa
13.00-14.50
Q48M. MachayCvičení
Sudý týden
30
Čtvrtek9.00-10.50Q02L. KoubaPřednáškaKaždý týden
170
Pátek
14.00-17.50Q22L. KoubaPřednáškaNepravidelně74
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání dějin ekonomických teorií od vzniku klasické politické ekonomie jako samostatné vědní discipliny až po současnost. Jeho cílem je komplexnější chápání teoretických koncepcí obecné ekonomie vykládaných v kursech makroekonomie a mikroekonomie a jejich doplnění o rozhodující alternativní přístupy k ekonomii "hlavního proudu".
 
Obsah předmětu:
1.
Klasická polická ekonomie (dotace 2/2)
2.Německá historická škola (dotace 2/0)
3.Marxistická politická ekonomie (dotace 2/0)
4.
Marginalistická revoluce a vývoj neoklasické ekonomie (dotace 2/2)
5.
Rakouská a neorakouská ekonomie (dotace 4/2)
6.
Dílo J.M.Keynese a neokeynesovská makroekonomie (dotace 2/2)
7.
Postkeynesovská ekonomie (dotace 2/2)
8.
Neoricardovská ekonomie (dotace 2/0)
9.
Neoklasická renesance a vývoj neoklasických směrů po II. světové válce (dotace 4/4)
10.
Americký institucionalismus (dotace 2/0)
11.
Nová institucionální ekonomie (dotace 2/0)
12.
Francouzský strukturalismus (francouzská sociologická škola) (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace0 h
16 h
příprava na zkoušku26 h96 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
0 h
zpracování seminární práce
30 h
0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Student může získat celkem 100 bodů. 50 bodů v průběhu semestru: 30 bodů za průběžný test, 10 bodů za seminární práci, 10 bodů za aktivity na semináři; a 50 bodů ze závěrečné písemné zkoušky.

A – minimálně 90 bodů
B – minimálně 80 bodů
C – minimálně 70 bodů
D – minimálně 60 bodů
E – minimálně 50 bodů
F – méně než 50 bodů

Podmínkou udělení zápočtu je získat z výše uvedených tří součástí v součtu minimálně 20 bodů; v rámci hodnocení je dále nutné získat nenulové hodnocení odevzdané seminární práce. Další minimální hranice pro jednotlivé součásti nejsou stanoveny; jednotlivé součásti není možné opravit.

Zkouška z předmětu Vývoj ekonomického myšlení má písemnou formu. Písemná zkouška se skládá ze dvou částí. První, tzv. stoprocentní část obsahuje 1 otevřenou otázku typu: „Uveďte základní charakteristiku vybraného směru ekonomického myšlení (časové zařazení a kontext vzniku, typické vlastnosti směru, hlavní představitelé, důležité koncepty).“
Druhá část zkoušky obsahuje 20 testových otázek, kde je možných více správných odpovědí.
Podmínkou úspěšného absolvování zkoušky je získání alespoň 20 bodů.

U kombinované formy se výsledné hodnocení proporcionálně odvíjí od výsledku zkouškového testu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %0 %
Vypracování semestrální práce
10 %
0 %
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
100 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SOJKA, M. -- KOUBA, L. Vybrané kapitoly z dějin ekonomických teorií. Brno: MZLU, 2006. ISBN 80-7157-935-1.
HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 539 s. ISBN 80-7179-380-9.

Doporučená:
SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 541 s. ISBN 978-80-87109-21-2.
SOJKA, M. John Maynard Keynes a současná ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 156 s. ISBN 80-7169-827-X.
KODEROVÁ, J. -- SOJKA, M. -- HAVEL, J. Teorie peněz. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 251 s. ISBN 978-80-7357-359-1.
An outline of the history of economic thought. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2004. 559 s. ISBN 0-19-927914-4.
The wealth of ideas: a history of economic thought. 1. vyd. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. 582 s. ISBN 978-0-521-69187-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 13. 4. 2020.

Typ výstupu: