Sylabus predmetu MA2 - Makroekonomie II (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MA2
Název v jazyce výuky: Makroekonomie II
Název česky: Makroekonomie II
Název anglicky: Intermediate Macroeconomics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Uznaný předmět pro obor REO
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti makroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Kurz je zaměřen na analýzu problémů reálné ekonomiky s využitím modelů makroekonomické rovnováhy v krátkém a dlouhém období v rámci teoretických přístupů ekonomie hlavního proudu. Determinanty makroekonomické rovnováhy jsou vysvětleny s využitím modelů uzavřené i otevřené ekonomiky, včetně analýzy a interpretace dopadů vybraných opatření makroekonomické politiky. Kurz klade důraz na propojení a možnost aplikace teoretických modelových přístupů na problémy soudobého vývoje reálné ekonomiky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod od makroekonomie II (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy a návaznosti
b.Historie ekonomického myšlení, ekonomie hlavního proudu

2.Modely tržní rovnováhy v dlouhém období (dotace 8/8)
 
a.Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce spotřeby a úspor
b.Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce investic a čistého vývozu
c.Trh peněz, inflace
d.Vnější rovnováha, platební bilance, měnový kurz

3.Dlouhodobý ekonomický růst (dotace 4/4)
 
a.Solowův model ekonomického růstu
b.Model endogenního růstu
c.Soudobé přístupy

4.Modely ekonomiky v krátkém období (dotace 10/10)
 
a.Uzavřená ekonomika v krátkém období v modelu IS-LM
b.Monetární a fiskální politika v modelu IS-LM
c.Otevřená ekonomika, model IS-LM v podmínkách otevřené ekonomiky, Mundell-Flemingův model
d.Modely agregátní nabídky
e.Phillipsova křivka, inflace,nezaměstnanost
f.Hospodářské cykly

5.Makroekoomická politika (dotace 4/4)
 
a.Monetární politika
b.Fiskální politika

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže předvídat důsledky změn v ekonomice z pohledu hlavních teoretických přístupů
-Student interpretuje dopady hospodářsko-politických opatření z pohledu hlavních škol ekonomického myšlení
-Student je schopen vysvětlit rozdíly a hospodářsko-politická doporučení moderních ekonomických proudů
-Student umí nalézt příčiny určitého ekonomického jevů a doporučit řešení z pohledu hlavních ekonomických škol
-Student umí popsat a vysvětlit neoklasické a keynesovské paradigma v makroekonomii

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h124 h
     příprava na průběžný test34 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru na cvičeních studenti DFS absolvují dva zápočtové testy, student pro získání zápočtu musí obdržet minimálně 25 bodů v součtu z 50 dostupných bodů . V případě neúspěchu může psát jednu soubornou opravnou práci, kde musí získat opět alespoň 25 bodů z 50 bodů. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou (testovou) a nepovinnou ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí student získat alespoň 50 % z možných bodů. Podmínky ukončení předmětu písemnou a ústní zkouškou jsou stejné pro studenty DFS i KFS.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOLMAN, R.Makroekonomie: středně pokročilý kurzPrahaC.H. Beck2010978-80-7179-861-3
ZMANKIW, N G.MacroeconomicsNew York, NYWorth2009978-1-4292-3812-0
ZMANKIW, N G.Principles of Economics, 6th editionUSASouth-Western Cengage Learning2012978-0-538-45305-9
DDORNBUSCH, R. -- FISCHER, S. -- STARTZ, R.MacroeconomicsBostonMcGraw-Hill/Irwin0-07-282340-2
DBARRO, R J.Macroeconomics : a modern approachMason, OHThomson South-Western2008978-0-324-54567-8
DBURDA, M C. -- WYPLOSZ, C.Macroeconomics: a European text2013978-0-19-960864-5
DŠEVELA, M.Makroekonomie II: středně pokročilý kurzV BrněMendelova univerzita2012978-80-7375-609-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: