Sylabus predmetu MT1 - Matematika I (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MT1
Název v jazyce výuky: Matematika I
Název česky: Matematika I
Název anglicky: Mathematics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: RNDr. Jaromír Běláček, CSc. (cvičící)
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (garant)
RNDr. Dana Říhová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: ne Aplikovaná matematika I
 
Zaměření předmětu:
Dosažení žádoucí úrovně logického uvažování a matematických znalostí a dovedností potřebných k vyjadřování ekonomických vztahů a řešení problémů ekonomických disciplín.
 
Obsah předmětu:
1.Lineární algebra (dotace 12/12)
 
a.Vektorové prostory
b.Matice
c.Determinanty
d.Soustavy lineárních rovnic
e.Maticová algebra

2.Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (dotace 16/16)
 
a.Funkce a jejich vlastnosti
b.Limita funkcí
c.Spojitost funkcí
d.Derivace funkcí
e.Užití derivací: L'Hospitalovo pravidlo
f.Užití derivací: Průběh funkce

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen popsat vlastnosti funkce a odvodit průběh jejího grafu a obráceně z grafického znázornění funkce vyčíst její vlastnosti.
-Student si osvojí vlastnosti matic a determinantů a početní operace s nimi, které jsou potřebné při řešení úloh lineárního programování.
-Student umí použít početní operace s maticemi a s determinanty při řešení soustav lineárních rovnic a maticových rovnic.
-Student umí použít výpočet derivace funkce pro určení její maximální a minimální hodnoty.
-Student umí vypočítat limity a derivace funkce jedné proměnné a tyto výsledky interpretovat na grafech těchto funkcí,

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h88 h
     příprava na průběžný test28 h36 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení (neúčast ve cvičení nelze omluvit ani nahradit). Ve cvičení je vyžadována aktivní účast (student má přehled o přednášeném učivu a zvládne spočítat základní příklady demonstrované na přednáškách).

Během semestru je nutné úspěšně absolvovat průběžný test, tj. získat alespoň 4 body z celkových možných 8 bodů a zároveň správně odpovědět alespoň na 1 otázku z okruhu derivace funkce. Na test je nutné přinést si kartu studenta, psací pomůcky a prázdné papíry formátu A4. Veškeré popsané papíry se odevzdávají, v opačném případě bude student ve zkušební zprávě hodnocen známkou F.

Pokud student splní docházku (pouze v případě prezenční formy) a úspěšně absolvuje průběžný test, je oprávněn přihlásit se ke zkoušce. V opačném případě obdrží výsledné hodnocení "nedostavil se".

Zkouška probíhá formou písemné práce a považuje se za úspěšnou, pokud je zisk alespoň 25 bodů z celkových možných 50 bodů. Jestliže student není u písemné práce úspěšný, je hodnocen známkou F. Pokud úspěšně absolvuje písemnou práci, je hodnocení předmětu dáno součtem získaných bodů z průběžného testu a zkouškové písemné práce:
[49; 58] bodů - A
[44; 49) bodů - B
[39; 44) bodů - C
[34; 39) bodů - D
[29; 34) bodů - E

K písemné práci si studenti přinesou pouze psací pomůcky a kartu studenta. Během písemné práce nelze používat vlastní papíry ani kalkulačku.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení zadání testů a písemných prací, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity při ověřování znalostí bude považováno za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením F; F; F, případně zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Předmět není možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRÁDL, P. -- MOUČKA, J.Matematika pro studenty ekonomie, 2., upravené a doplněné vydáníPrahaGrada2015978-80-247-5406-2
DČERNÁ, B.Matematika - lineární algebraBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-080-0
DBAUER, L. -- LIPOVSKÁ, H. -- MIKULÍK, M.Matematika v ekonomii a ekonomicePrahaGrada2015978-80-247-4419-3
DSYDSÆTER, K. -- HAMMOND, P J. -- STRØM, A.Essential mathematics for economic analysisHarlowPearson Education2012978-0-273-76068-9
DMUSILOVÁ, J. -- MUSILOVÁ, P.Matematika I: pro porozumění i praxi : netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematikyBrnoVUTIUM2009978-80-214-3631-2
DTHOMAS, G.Thomas' calculus. Thirteenth edition in SI units.BostonPearson2016978-1-292-08979-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 3. 2020.

Typ výstupu: