Sylabus předmětu Z-OSAB - ZS-Organic Systems of Animal Breeding (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: Z-OSAB
Název předmětu česky:
ZS-Organic Systems of Animal Breeding
Název předmětu anglicky:
Organic Systems of Animal Breeding
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických a praktických znalostí z oblasti rozvoje ekologického zemědělství v ČR a ve světě, využívání nejvhodnějších plemen jednotlivých druhů zvířat vyjmenovaných zákonem o EZ, doporučených systémů chovu, uplatnění welfare a principů veterinární prevence, produkce biosurovin, jejich zpracování a marketingu v rámci ekologického systému chovu zvířat.
Studiem budou získány dovednosti v oblasti managementu a marketingu ekologického chovu zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Studentu bude poskytnut ucelený přehled o ekologických systémech chovu zvířat z pohledu požadavků EU a možností jejich aplikace v ČR. (dotace 28/28)
 
a.Studenti budou dále seznámeni s ekologickým chovem jednotlivých druhů zvířat, s welfare, s chováním zvířat, s eliminací negativních dopadů chovu zvířat na životní prostředí, s problematikou marketingu a ekonomickými aspekty chovu zvířat na ekofarmách.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze
28 h
konzultace
16 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
zpracování seminární práce24 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičení (min. 80 %), hodnocení účasti na terénních cvičeních (100 %).
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná část zkoušky trvá min. 45 minut a studenti musí vypracovat otázky z probraných témat. Ústní zkouška trvá min. 30 minut. V obou částech zkoušky musí studenti prokázat min. 60 % znalostí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Animal health and welfare in organic agriculture. Wallingford: CABI Publishing, 2004. 426 s. ISBN 0-85199-668-X.
REGANOLD, J P. Organic agriculture: a global perspective. Collingwood: CSIRO, 449 s. ISBN 0-643-09090-8.

Doporučená:
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb. včetně vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství: s komentářem ; Nařízení rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 ; Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2008. 137 s. ISBN 978-80-7084-745-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: