Sylabus předmětu ZEES - Zemědělský a experimentální software (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZEES
Název předmětu česky:
Zemědělský a experimentální software
Název předmětu anglicky:
Computers in Agriculture and Scientific Experiments
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Ondřej Polák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
A416D. Falta, O. PolákCvičeníKaždý týden
20
Středa11.00-12.50
A416
D. Falta, O. Polák
Cvičení
Každý týden
20
Středa
13.00-14.50
A416
D. Falta
Přednáška
Každý týden
38
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s informačními systémy zemědělských podniků, softwarem pro statistické analýzy dat, nástroji pro publikování a se zemědělskými informačními fondy.
 
Obsah předmětu:
1.Předmět "Zemědělský a experimentální software" je určen pro studenty k prohloubení znalostí v oblasti informačních technologií, elektronických zdrojů a software v zemědělství. (dotace 24/24)
 
a.
Na teoretické základy fungování informačních systémů v zemědělských podnicích a objasnění jejich specifik budou navazovat informace o běžně používaných softwarových produktech.
b.
Další oblast bude zaměřena na problematiku sběru a zpracování vstupních úprav datových informací z oblasti zemědělství se zaměřením na zvláštnosti při zpracování biologických dat. Na tuto část naváže statistické vyhodnocení dat.
c.
Nezbytnou součástí předmětu bude příprava studenta na efektivní práci se zemědělskými informačními fondy.
d.
Zvláštní část bude věnována Portálu farmáře, který zpřístupňuje aplikace registrů MZe a podřízených organizačních složek státu přihlášeným i nepřihlášeným uživatelům.
e.
Poslední část předmětu se zaměří na nejvhodnější formy prezentace výsledků s důrazem na prezentaci informací na internetu. V rámci vědecké etiky musí být veškeré použité zdroje správně citovány, proto je tomuto tématu věnována zvláštní část s využitím citačního software Mendeley.
f.
Teoretické informace budou doplněny praktickou výukou v počítačových cvičebnách.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení24 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava prezentace
4 h
zpracování projektů
18 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na cvičeních minimálně 70 %.
Povinná účast na odborných přednáškách externistů (100%).

Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Písemný test je vypracován na PC a trvá 60 minut. Je požadována úspěšnost minimálně 60 %. Na celkovém výsledku se podílí 70 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a zahrnuje i obhajobou výsledků z písemného testu. Na celkovém výsledku zkoušky se podílí 30 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PÍRKOVÁ, K. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 365 s. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-3033-9.
RYBIČKA, J. a kol. Jak publikovat na počítači. 1. vyd. Veletiny: Science, 1996. 214 s. ISBN 80-901475-7-7.
BARILLA, J. a kol. Microsoft Office 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 491 s. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-3222-7.
HLAVENKA, J. a kol. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 6. vyd. Praha: Computer Press, 2002. 355 s. ISBN 80-7226-748-5.
KAPŠ, M. Biostatistics for animal science. 2. vyd. Wallingford, Oxfordshire: CABI, 2009. 504 s. ISBN 978-1-84593-540-5.
HUTCHISON, D. -- VERKHIVKER, G M. -- KANADE, T. Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics : 5th International Meeting, CIBB 2008 Vietri sul Mare, Italy, October 3-4, 2008 Revised Selected Papers.  Berlin, Heidelberg. 2009. ISBN 9783642025044. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02504-4.
ALPHEY, L. DNA Sequencing : From Experimental Methods to Bioinformatics. 1. vyd. Oxford: BIOS Scientific Publishers, 1997. 13 s. ISBN 1-85996-061-8.
Statistical methods in agriculture and experimental biology. 3. vyd. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 472 s. ISBN 1-5848-8187-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 11. 5. 2020.

Typ výstupu: