Sylabus predmetu ZASK - Základy strojnictví K (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZASK
Název v jazyce výuky: Základy strojnictví K
Název česky: Základy strojnictví K
Název anglicky: Basis of Machine Industry K
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je objasnění podstaty a metod výroby strojních součástí, seznámení studentů s technickou kontrolou strojních součástí, s podstatou koroze,s možnostmi ochrany proti korozi a s ekologickými aspekty výroby a povrchových ochran.
 
Obsah předmětu:
1.Technické materiály (dotace 1/1)
 
a.železné kovy
b.neželezné kovy

2.Technické kreslení (dotace 0/0)
 
a.náležitosti technického výkresu
b.způsoby promítání, kreslení, kótování
c.tolerance rozměrů, odchylky tvaru a polohy funkčních ploch, drsnost povrchu

3.Technická kontrola (dotace 0/0)
 
a.měření délek, tvarů a drsnosti povrchu
b.chyby při měření

4.Výroba strojních součástí (dotace 1/1)
 
a.odlévání, tváření, svařování
b.přehled technologií obrábění, řezné podmínky,ekologické aspekty výroby

5.Základy soustružení (dotace 1/1)
 
a.stroj – nástroj
b.řezné podmínky

6.Deformace při soustružení (dotace 0/0)
 
a.primární a sekundární deformace

7.Řezné materiály obráběcích nástrojů (dotace 0/0)
 
a.rychlořezná ocel, slinutý karbid
b.speciální materiály

8.Základy frézování (dotace 1/0)
 
a.Sousledné a nesousledné frézování

9.Frézování ozubených kol (dotace 0/0)
 
a.čelní vnější i vnitřní ozubení

10.Základy broušení (dotace 1/1)
 
a.broušení rovinných ploch

11.Drsnost povrchu po třískovém obrábění (dotace 1/1)
 
a.zařízení pro měření drsnosti povrchu

12.Části strojů a mechanismy (dotace 1/1)
 
a.spoje rozebíratelné a nerozebíratelné
b.čepy, osy, hřídele, ložiska

13.Koroze a ochrana proti korozi (dotace 1/1)
 
a.rozdělení, podstata a činitelé ovlivňující průběh koroze
b.technologie ochrany proti korozi

14.Koroze a ochrana proti korozi (dotace 0/0)
 
a.korozní zkoušky, zkoušky ochranné účinnosti povrchových ochran
b.ekologické aspekty ochrany proti korozi

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat teoretické disciplíny v technické praxi
-Schopnost řešit praktické problémy spojené s provozem techniky.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška8 h
     cvičení7 h
Samostudium
     příprava na zkoušku133 h
     zpracování projektů20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
K udělení zápočtu je nutné odevzdat výkres strojní součásti. Písemná část zkoušky bude provedena testem, ze kterého musí posluchač mít 60% správných odpovědí. Ústní část zkoušky bude zaměřena na tři otázky z probrané teorie.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBEDNÁŘ, B. -- ČERMÁK, J. -- KRÁL, M.Engineering Technology PragueCTU200380-01-02775-9
ZFISCHER, U. a kol.Základy strojnictvíPrahaEuropa-Sobotáles200480-86706-09-5
ZBRANDEJS, J. -- SVOBODA, P. -- PROKEŠ, F.Základy konstruováníBrnoAkademické nakladatelství CERM2008978-80-7204-584-6
ZSVOBODA, P. a kol.Základy konstruováníBrnoAkademické nakladatelství CERM2008978-80-7204-584-6
DČerný, M., Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů , Brno: Skriptum MZLU, 1994
DFilípek, J., Ščerbejová, M., Šoch, Z. Základy strojnictví - multimediální výuková pomůcka
DŠčerbejová, M., Strojírenská technologie , Brno: Skriptum MZLU, 1993

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: