Sylabus predmetu ZRPR - Základy rostlinné produkce (AF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZRPR
Název předmětu česky:
Základy rostlinné produkce
Název předmětu anglicky:
Principles of crop production
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Martina Dočkalíková (cvičící)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. (přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Polák, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
A23
Přednáška
Každý týden
32
Středa
9.00-10.50
A26T. Dryšlová, O. Polák
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
To gain knowledge of effective soil usage, vegetation and production factors in growing field crops. To learn how to interconnect agronomic knowledge from the area of soil management with the knowledge of current legislation (nitrates regulations, vulnerable areas, LFA, GAEC) with respect to the quality of plant production. To become knowledgeable in practical skills connected with environment-friendly ways of soil usage. To be able to select crops suitable for growing under conditions of the Czech Republic with respect to rules of crop rotation including the most suitable sowing procedures. To acquire knowledge on crop growing technologies in compliance with the agro-ecological requirements. Furthermore the student must obtain information on qualitative requirements for plant production.
 
Obsah předmětu:
1.Rostlinná produkce v systému hospodaření, charakteristika produkčního území ČR (dotace 4/4)
2.
Technologie zpracování půdy ve vztahu k půdním podmínkám, protierozní agrotechnická opatření. (dotace 4/4)
3.
Legislativní předpisy v oblasti rostlinné produkce, zásady hospodaření v oblastech s různými omezeními. (dotace 2/2)
4.
Osevní postupy a střídání plodin (dotace 4/4)
5.
Reprodukční systémy polních plodin, osivo a sadba, růst a vývoj polních plodin, tvorba výnosu. (dotace 2/2)
6.
Obilniny, agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, technologie pěstování, využití produkce. (dotace 4/4)
7.
Luskoviny a olejniny, agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, technologie pěstování, využití
produkce.
(dotace 4/4)
8.Okopaniny rozdělení, semenné okopaniny, agrobiologická charakteristika, požadavky, technologie pěstování, využití produkce. (dotace 2/2)
9.Hlíznaté okopaniny, technické plodiny - základní informace, agrobiologická charakteristika, agroekologické požadavky, technologie pěstování, využití
produkce.
(dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
22 h
seminář
6 h
příprava na zkoušku
45 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test13 h
zpracování protokolů
6 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná, respektive ústní zkouška. Písemná zkouška 4 otázky, požadavek na 60 % správných odpovědí. Ústní zkouška 30-40 minut, požadavek na 60 % správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZIMOLKA, J. a kol. Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 200 s. ISBN 80-86726-18-5.
ZIMOLKA, J. a kol. Kukuřice - hlavní a alternativní užitkové směry. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2008. 300 s. ISBN 978-80-86726-31-1.
ZIMOLKA, J. a kol. Pšenice: pěstování, hodnocení a užití zrna. 1. vyd. Praha: Profi Press, 179 s. ISBN 80-86726-09-6.
ZIMOLKA, J. Speciální pprodukce rostlinná. MZLU v Brně: MZLU v Brně , 2008. 245 s. ISBN 978-80-7375-230-9.
JŮZL, M. -- PULKRÁBEK, J. -- DIVIŠ, J. a kol. Rostlinná výroba. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 222 s. ISBN 80-7157-446-5.
CHLOUPEK, O. Pěstování a kvalita rostlin. MZLU v Brně : MZLUv Brně , 2009. 172 s. ISBN 978-80-7157-897-0.
KŘEN, J. -- NEUDERT, L. -- PROCHÁZKOVÁ, B. -- SMUTNÝ, V. Obecná produkce rostlinná - 1. část. 1. vyd. 145 s. ISBN 978-80-7509-325-7.
KŘEN, J. -- NEUDERT, L. -- PROCHÁZKOVÁ, B. -- SMUTNÝ, V. -- HŮLA, J. Obecná produkce rostlinná - 2. část: zpracování půdy, herbologie. 1. vyd. 150 s. ISBN 978-80-7509-327-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: