Sylabus předmětu VETUR - Venkovská turistika (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VETUR
Název předmětu česky:
Venkovská turistika
Název předmětu anglicky:
Rural Tourism
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa9.00-10.50A43V. Mikule
Přednáška
Každý týden
24
Středa
11.00-11.50
A43
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět "Venkovská turistika" je koncipován jako předmět multidisciplinární, který zahrnuje základní sumu poznatků, nezbytných pro provozování venkovské turistiky na našem venkově. Posluchači se seznámí s principy venkovské turistiky a s možnostmi, které tato forma podnikání přináší.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia předmětu (dotace 6/3)
 
a.Cestovní ruch - rozdělení, druhy, formy, faktory ovlivňující cestovní ruch
b.
Definice a charakteristika venkovské turistiky, zařazení v rámci cestovního ruchu
c.
Předmět činnosti venkovské turistiky
d.
Současný rozvoj a rozšíření, srovnání se zahraničím

2.
Analýza podmínek pro podnikání v oblasti venkovské turistiky (dotace 6/3)
 
a.
Analýza podnikatelských možností v oblasti turistiky a cestovního ruchu
b.
Rozbor zájmové lokality a její perspektivy
c.
Analýza objektu a možnosti vytvoření zázemí pro hosty farem a penzionů, potřebného vybavení v kontextu s idejemi venkovské turistiky (kontakt s lidmi, hospodářstvím, zvířaty, přírodou)
d.
Nabídka možností aktivní a pasivní rekreace (sportovní, kulturní, společenské aktivity na farmě, v obci, v regionu)

3.
Specifikace požadavků pro provoz objektu venkovské turistiky (dotace 6/3)
 
a.
Ubytování a stravování na venkově, vize, současný stav, trendy
b.Nabídka místních produktů, výroba bioproduktů
c.
Zásady racionální výživy a zdravého životního stylu
d.
Zásady stolování a prezentace tradičních jídel
e.
Požadavky na kvalitu prostředí, hygienické požadavky, vybavenost ubytovacích objektů

4.
Vztah mezi zemědělskou výrobou a venkovskou turistikou (dotace 6/3)
 
a.
Význam chovu hospodářských zvířat
b.
Využití chovu zvířat ve venkovské turistice
c.
Formy terapie pomocí zvířat (hipoterapie, canisterapie aj.)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
odborná exkurze
14 h
konzultace
6 h
veřejná prezentace (ústní)3 h
příprava na zkoušku24 h
příprava prezentace
12 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
5 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínky ukončení - účast na teoretických cvičeních 80%, povinná účast na terénních cvičeních a výjezdech, zpracování a odevzdání protokolů z výjezdů, zpracování a odevzdání seminární práce, prezentace a obhájení seminární práce
Ukončení písemným testem, 10 otázek, bodové ohodnocení 0-1 bod za otázku, minimum pro úspěšné ukončení 5 bodů
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POUROVÁ, M. Agroturistika. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 123 s. ISBN 80-213-0965-2.
Venkovská turistika a agroturistika: Specifické segmenty cestovního ruchu. Pardubice: SOŠ cestovního ruchu, 1999. 108 s.
STŘÍBRNÁ, M. Venkovská turistika a agroturistika. Prah: Profi Press, s.r.o., 2005. 65 s. ISBN 80-86726-14-2.
HABÁN, M. Vidiecky turizmus a agroturizmus. Bratislava: NOI, 2007. 120 s. ISBN 978-80-89088-52-2.
MIKULE, V. Agrotourism.  [online]. 2015. URL: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=3772.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-RV Rozvoj venkova, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: