Sylabus predmetu UDPR - Účetní a daňová propedeutika (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UDPR
Název v jazyce výuky: Účetní a daňová propedeutika
Název česky: Účetní a daňová propedeutika
Název anglicky: Accounting and Tax Preparation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Darina Pešáková (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je na základě poznání obecných východisek ekonomické teorie a principů fungování ekonomického systému seznámit studenty s charakteristikami jejich projevů v podmínkách podnikatelského prostředí ČR s akcentem na podnikání v oblasti zemědělské výroby a navazujících odvětví národního hospodářství; vytvořit předpoklady pro studium dalších předmětů manažersko-ekonomického modulu včetně zvládnutí zpracování informací metodami účetnictví, jejich interpretace v účetních výkazech a důležitých informací z oblasti fungování daňové soustavy ČR.
 
Obsah předmětu:
1.Formy podnikání v ČR. (dotace 2/0)
2.Podnikání podle živnostenského zákona. (dotace 2/0)
3.Podnikatel v zemědělské výrobě, spolupracující osoby a sdružení fyzických osob. (dotace 4/0)
4.Daňová soustava ČR, pojmový aparát daní, struktura výběru daní v zemědělských podnicích. (dotace 2/0)
5.Daňové povinnosti, techniky výběru daně, placení daní a přiznání k dani. (dotace 2/0)
6.Daně z příjmů, mechanismus fungování a specifika v zemědělství. (dotace 6/0)
7.Zdaňování pozemků a staveb daní z nemovitých věcí. (dotace 2/0)
8.Silniční daň v zemědělských podnicích. (dotace 2/0)
9.Zdaňování přechodu a převodu majetku při změně vlastnických práv. (dotace 2/0)
10.Daň z přidané hodnoty s aplikací v zemědělských podnicích. (dotace 4/0)
11.Postavení účetnictví v podniku a specifika účetnictví v zemědělských podnicích. (dotace 2/0)
12.Rozvaha, vymezování a oceňování jednotlivých položek aktiv a pasív, uspořádání rozvahy. (dotace 8/0)
13.Vliv hospodářských operací na rozvahu, odvození rozvahových účtů, náklady a výnosy, výsledkové účty. (dotace 8/0)
14.Účetní závěrka. (dotace 4/0)
15.Legislativní rámec a harmonizace účetnictví, direktivy EU. (dotace 2/0)
16.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. (dotace 8/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Student umí aplikovat základní poznatky z oblasti účetnictví a daňové evidence na konkrétních případech podnikatelů
-Student umí vypočítat základ daně a její výši u jednotlivých daní aplikovaných v ČR
-Student umí zpracovat lehčí daňová přiznání v oblasti přímých i nepřímých daní
-Student zná legislativu v oblasti účetnictví a daní

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška56 h
Samostudium
     příprava na zkoušku74 h
     příprava prezentace10 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
V průběhu semestru je nutno zpracovat a odprezentovat seminární práci na vybrané téma z oblasti účetnictví a daní. Kurz je zakončen písemnou zkouškou trvající 60 minut,a testující znalosti z oblasti účetní a daňové teorie i výpočty a zpracování konkrétních daňových a účetních případů. Nutno je získat alespoň 60 % celkových bodů pro úspěšné složení zkoušky.

During the semester it must be compiled and defend the seminar work on selected topics in accounting and taxation field. The course ends with a written exam lasting 60 minutes, testing the knowledge of accounting and tax theory and calculations and processing of specific tax and accounting transactions. It is necessary to obtain at least 60% of the total points to pass the exam.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPILÁTOVÁ, J.Zákon o účetnictví s komentářemPrahaGrada Publishing2015978-80-247-5804-6
ZVANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L.Daňový sytém ČR 2016.PrahaVOX2016978-80-87480-44-1
ZKRBEČKOVÁ, M. -- PLESNÍKOVÁ, J.Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2016978-80-7554-000-3
ZRYNEŠ, P.Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2016978-80-7263-994-6
DMARKOVÁ, H. Daňové zákony, úplná znění platná k 1. 1. 2016. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2016, 288 s. ISBN 978-80-271-0022-4.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: