Sylabus předmětu SLHZ1K - Šlechtitelské programy hospodářských zvířat K (AF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SLHZ1K
Název předmětu česky:
Šlechtitelské programy hospodářských zvířat K
Název předmětu anglicky:
Breeding Programmes of Farm Animals K
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
8.00-11.50
A44
Přednáška
Nepravidelně
28
Pátek
13.00-16.50
A44
Cvičení
Nepravidelně
28
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti o principu a náplní šlechtitelské práce, o tvorbě a realizaci šlechtitelských programů u hlavních druhů hospodářských zvířat. Absolvování předmětu získají studenti schopnost orientovat se v selekčních a hybridizačních programech, v principech odhadu plemenné hodnoty.
 
Obsah předmětu:
1.Předmět je koncipován se zaměřením na selekční programy v chovu skotu, ovcí a koz, selekční a hybridizační programy v chovu drůbeže a prasat. U prezentovaných selekčních programů jsou vypracovány a mezi sebou konfrontovány metody provádění kontroly užitkovosti, tvorby a využití selekčních indexů a odhadů plemenné hodnoty u jednotlivých druhů hospodářských zvířat, se zaměřením na konkrétní selekční programy jednotlivých šlechtitelů. V rámci použití Animal modelu jsou definovány a vyhodnoceny jednotlivé vlivy prostředí na výsledný fenotypový projev. Uváděné hybridizační programy především v chovu drůbeže a prasat se zaměřují na nejpoužívanější metody hybridizace s vyústěním do programů využívaných jak v České republice, tak ve státech EU a USA a Kanady. (dotace 8/7)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku143 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění dvou testů v průběhu semestru (min. 70% správných odpovědí).
Předmět je zakončen ústní zkouškou (60% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JAKUBEC, V. -- BEZDÍČEK, J. -- LOUDA, F. Selekce - inbríding - hybridizace. 1. vyd. Rapotín: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. , 2010. 382 s. ISBN 978-80-87144-22-0.
PŘIBYL, J. Šlechtění skotu a jeho vliv na jednotlivé chovy. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1997. 36 s. ISBN 80-7105-155-1.
JAKUBEC, V. -- ŘÍHA, J. -- GOLDA, J. Šlechtění masných plemen skotu. Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín, 1998. 177 s.
JAKUBEC, V. Šlechtění ovcí. Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín, 2001. 152 s.
JAKUBEC, V. -- ŘÍHA, J. -- MATOUŠEK, V. Šlechtění prasat. Rapotín: Tiskárna Grafotyp, Šumperk, 2002. 218 s. ISBN 80-903143-1-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 23. 4. 2020.

Typ výstupu: