Sylabus predmetu STZPD - Statistické zpracování dat (AF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: STZPD
Název v jazyce výuky: Statistické zpracování dat
Název česky: Statistické zpracování dat
Název anglicky: Statistical processing of data
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je zvládnutí základních statistických metod studenty a jejich aplikace v biologickém a zemědělském výzkumu a praxi. V předmětu je kladen důraz na zvládnutí statistického vyhodnocení biologických experimentálních dat s využitím statistického softwarového vybavení (programy Statistica 12 a MS Excel). Využití znalostí a dovedností získaných studenty v předmětu se předpokládá později mj. při zpracování závěrečných prací.
 
Obsah předmětu:
1.Základní statistické pojmy, úvod do statistické analýzy (dotace 2/2)
 
a.Statistická jednotka, soubor, znak a jejich vlastnosti
b.Etapy statistické práce
c.Statistické vyjadřovací protředky

2.Popis a vlastnosti jednorozměrného souboru (dotace 2/4)
 
a.Třídění spojitého a diskrétního znaku, tabulka rozdělení četností, histogram, hůlkový graf
b.Charakteristiky obecné úrovně a variability, míry šikmosti a špičatosti rozdělení

3.Výběrové metody, náhodná veličina a její rozdělení (dotace 2/4)
 
a.Podstata a druhy výběru
b.Náhodný výběr, směrodatná a přípustná chyba
c.Stanovení rozsahu výběru

4.Bodový a intervalový odhad (dotace 2/2)
 
a.Intervalový odhad jednostranný a oboustranný
b.Intervaly spolehlivosti pro průměr a rozptyl
c.Intervaly spolehlivosti pro směrodatnou odchylku

5.Testování statistických hypotéz (dotace 4/8)
 
a.Prinicp a postup při testování statistických hypotéz, chyby při testování
b.Testy o střední hodnotě, jednovýběrový a dvouvýběrový t-test, párový t-test
c.Testy o rozptylu, Chí-kvadrát test, F-test, Cochranův test, Bartlettův test, Leveneho test
d.Analýza variance a kovariance, následné testování
e.Neparametrické testy, následné testování

6.Lineární regrese a korelace (dotace 2/4)
 
a.Regresní analýza, regresní model
b.Metoda nejmenších čtverců (MNČ)
c.Fitované hodnoty, rezidua, předpovědi
d.Hodnocení kvality modelu, R2 a upravený R2
e.Korelační analýza, párový korelační koeficient
f.Neparametrická korelace, Spearmanův pořadový koeficient korelace
g.Statistická indukce v regresní a korelační úloze

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikace statistických metod při vyhodnocování pokusů
-Studenti mají uživatelské znalosti a výpočetní dovednosti při práci se statistickým softwarem.
-Studenti umí interpretovat číselné a grafické výsledky statistických analýz a aplikovat je.
-Studenti umí použít testy statistických hypotéz a interpretovat jejich výsledky.
-Studenti umí zjistit a posoudit rozdělení a variační charakteristiky jednorozměrných statistických dat.
-Studenti umí zvolit vhodnou metodu analýzy experimentálních biologických dat.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení24 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava na průběžný test16 h
     zpracování projektů20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet se uděluje na základě zpracovaného projektu (hodnoceno splnil / splnil s opravou / nesplnil), aktivní účasti ve cvičeních (povoleny nejvýše 2 absence) a bodovaného semestrálního testu (>= 50 % bodů). Aktivní účast a projekt jsou bodované. Zápočet je podmínkou přihlášení k závěrečné zkoušce. Předmět se ukončuje závěrečnou zkouškou (>= 50 % bodů). Výsledná známka se stanovuje z projektu, aktivní účasti, semestrálního testu a závěrečné zkoušky. Garant může v odůvodněných případech výslednou známku posunout o 1 stupeň oběma směry. Hodnotící tabulka: <100 – 110> A; <90 – 100) B; <80 – 90) C; <70 – 80) D; <60 – 70) E; <0 – 60) F. Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSTÁVKOVÁ, J. -- DUFEK, J.BiometrikaBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-634-5
ZBUDÍKOVÁ, M. -- KRÁLOVÁ, M. -- MAROŠ, B.Průvodce základními statistickými metodamiPrahaGrada2010978-80-247-3243-5
ZNEUBAUER, J. -- SEDLAČÍK, M. -- KŘÍŽ, O.Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborechPrahaGrada2016978-80-247-5786-5
DHEBÁK, P. -- HUSTOPECKÝ, J. -- MALÁ, I.Vícerozměrné statistické metody [2]PrahaInformatorium200580-7333-036-92
DMELOUN, M. -- MILITKÝ, J.Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy včetně CDPrahaAcademia200280-200-1008-4
DStatistics for engineers and scientistsBostonMcGraw-Hill0-07-121492-5
DŘEZÁČ, M. -- BUDÍKOVÁ, M.Statistika I
DSAMUELS, M L. -- WITMER, J A.Statistics for the life sciencesHarlowPearson20141-292-02397-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: